• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

28.10.2019 година

SL vs UPOZ

На 25.10.2019 година, во просториите на ЈП Службен весник на РСМ, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при ЈП Службен весник на РСМ Виктор Рајковски, Директорот на ЈП Службен Весник Мартин Костовски и Претседателот на Управниот одбор Александар Поповски го потпишаа Колективниот договор за вработените во ЈП Службен Весник на РСМ. Со овој Колективен договор се уредува статусот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Јавното претпријатие.

Колективниот договор за вработените во ЈП Службен весник на РСМ содржи општи одредби, обврски на вработените, права на вработените и нивата положба, плата, надоместоци на плата и други примања, услови за работа и делување на синдикалната организација, одредби за остварување на право на штрајк, одредби за одговорности за вршење на работни задачи, но и други важни прашања поврзани со правата на вработените во Јавното претпријатие.

За непречено и активно работење на Синдикалната организација многу значаен е делот каде што се регулирани условите за работа и делување на синдикалната организација при што е наведено дека работодавачот е должен да создаде услови за работата на синдикалната организација во врска со заштита на правата на вработените од работниот однос, утврдени со закон, и со овој колективен договор.

Со овој Колективен договор, Синдикатот на УПОЗ продолжува со интензивните активности, а како што и претходно најавивме дека ќе се потпишат уште неколку колективни договори на ниво на работодавач, со што ќе се унапредат правата од работен однос на поголем број вработените.