• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

06.11.2019 година

Денес, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на РСМ(ФЗОРСМ) се одржа работна средба, помеѓу претставниците на Синдикатот и ФЗОРСМ претставуван од страна на директорите на фондот.

На средбата се разговараше за барањето на Синдикатот за зголемување на платите на вработените и активности за потпишување на колективниот договор во ФЗОРСМ.

 

Во врска со барањето за зголемување на платите беше договорено следново:

  • Да се разгледа можноста за корекција на бодовите за сите категории вработени согласно Законот за здравствено осигурување како и Правилникот за висина на платите, кое би започнало да се применува од почетокот на наредната година;
  • Воедно евентуално изнајдените решенија мора да се направат во рамките на можностите на ФЗОРСМ, а за истите Директорите на ФЗОРСМ ќе го известат Синдикатот на УПОЗ најдоцна до 20.11.2019 година;
  • Да се провери можноста дококлу постои остаток на средства до крајот на оваа година истите линеарно да се поделат на вработентие;
  • Се постигна согласност дека платите се круцијално прашање на вработените и затоа синдикатот и работодавачот ќе побараат заеднички прием кај Претседателот на Владата на РСМ.

Во врска со активностите за потпишување на колективен договор беше договорено следново:

  • Беше постигната согласност да започнат интензивни преговори од денес 06.11.2019 година и да се изготви финална верзија на колективен договор најдоцна до 20.11.2019 година, а доколку нема спорни прашања истиот да се потпише најдоцна до 10.12.2019 година.

Синдикатот се согласи врз основа на договореното со директорите да им се остави простор на нив како работодавач да изнајдат и усогласат законски можности за зголемување на платите, а Синдикатот да ја стави во мирување Одлуката за протест најавена за четврток 07.11.2019 година до 01.12.2019 година. Доколку до тој датум не се реализира договореното, Синдикатот ќе ја активира Одлуката за протестот.