• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

26.02.2020 година

Скан ГКД

Ве информираме дека во Службен весник број 51 од 25.02.2020 година, конечно е објавен Гранскиот колективен договор за органи на државната управа, стручните служби на Владата, судовите, јавнитеобвинителства, казнено - поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието.

Во наредните неколку денови Синдикатот на УПОЗ ќе ги информира своите членови за позначајните придобивки од Колективниот договор кои ќе можат да се користат, а воедно ве информираме дека Гранскиот колективен договор ќе биде тема за работа на престојната Синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ и ќе биде објавен на неговата web страна.

Текстот на Гранскиот колективен договор, може да го видите тука (кликни тука)