• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

11.03.2020 година

Во глава III од Колективниот договор каде што се регулираат правата на плата, надоместоци на плата и други примања, предвидено е дека вработениот има право на нив согласно закон, општите прописи за работни односи, овој колективен договор и поединечните колективни договори. Но за Синдикатот значајна придобивка е тоа што синдикалниот претставник ќе учествува во процесот на подготвување на буџетот на работодавачот што досега не беше случај. Исто така во овој дел важно е тоа што платата на вработените кои вршат помошно - технички работи со полно работно време и нормален учинок, не може да биде пониска од минималната плата утврдена со закон.

Вработениот има право и на додаток на плата за ноќна работа, работа во смени, работа во празник и прекувремена работа при што има право на плата што му припаѓа во тие денови, а додатоците меѓу себе не се исклучуваат.

Вработениот има право и на надоместување на трошоците поврзани со работа, како и други надоместоци, согласно општите прописи за работните односи и колективен договор, како што се патни, дневни и други трошоци за службени патувања во земјата (кои досега не се исплаќаа). Исто така со Гранскиот колективен договор се регулираат и надоместоците за трошоци за одвоен живот од семејството, селидбените трошоци, трошоците за работа на терен, трошоците за погреб во случај на смрт на вработениот или член на неговото семејство (брачен другар и деца родени во брак или надвор од брак, посиноци, посвоени деца и деца земени за издржување), штета при елементарни непогоди, регрес за годишен одмор, трошок при подолго боледување на вработениот.