• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

09.07.2020 година

KING3746.jpg

На работната средба што се одржа денес на 9 јули со Министерот на Министерството за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски беа разгледани повеќе прашања, со посебен осврт на примената на Гранскиот колективен договор и некои дилеми кои непотребно се создадоа.

На барање на Синдикатот на УПОЗ по подолг период се одржа работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) Дамјан Манчевски и државниот советник за правни и нормативни прашања при МИОА Билјана Николовска Жагар. На работната средба од страна на Синдикатот на УПОЗ учествуваа Претседателот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски, и членовите на одборот за администрација Зоран Георгиевски и Александар Диље.

На оваа средба главен акцент беше ставен на прашањата за доследна примена на Гранскиот колективен договор и предлогот на Синдикатот на УПОЗ за измена на начинот на пресметка на платите во државната администрација.

Од страна на Синдикатот беше истакнато дека со новиот начин на пресметка на плати ќе се избегне моменталната ситуација со која одредени категории државни службеници имаат плата со износ под минималната плата на ниво на држава, а воедно со порастот на просечната плата ќе се зголемува и платата на вработените во државната администрација.

Во врска со примената на Гранскиот колективен договор претставниците на Синдикатот на УПОЗ побараа доследно да бидат применувани одредбите од истиот особено на оние одредби кои се однесуваат на исплата на надоместоците и додатоците на плата на вработените кои се опфатени со Гранскиот колективен договор.

Министерот Дамјан Мачевски истакна дека за министерството и Владата прашањето за доследна примена на Гранскиот колективен договор е јасно и нивниот е став е дека сите додатоци и надоместоци како и другите права предвидени со овој колективен договор треба да се исплаќаат и применуваат без никакви ограничувања.

Во врска со предлогот на Синдикатот на УПОЗ за начинот на пресметка на платите во државната администрација, Министерот Манчевски истакна дека овој предлог заслужува внимание да се разгледа во наредниот период.