• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

15.09.2020 година

Opstina demir hisar slika

На 15.09.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Општина Демир Хисар претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Општина Демир Хисар Игор Дамјановски од една страна и Градоначалникот на Општина Демир Хисар Марјанче Стојановски од друга страна го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Демир Хисар. Со овој Колективен договор се уредува статутот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Општина Демир Хисар.   

Со оваа активност Синдикатот на УПОЗ и натаму продолжува со активностите за потпишување повеќе колективни договори на ниво на работодавач. Колективниот договор за вработените во Општина Демир Хисар содржи општи одредби, обврски на вработените, права на вработените и нивата положба, надоместоци на плата и други примања, услови за работа и делување на синдикалната организација, одредби за остварување на право на штрајк, одредби за одговорности за вршење на работни задачи, но и други важни прашања поврзани со правата на вработените во Општината.

За непречено и активно работење на Синдикалната организација многу значаен е делот каде што се регулирани условите за работа и делување на синдикалната организација при што е наведено дека работодавачот е должен да создаде услови за работата на Синдикалната организација во врска со заштита на правата на вработените од работниот однос, утврдени со закон, и со овој колективен договор.

Со потпишувањето на овој Колективен договор, Синдикатот на УПОЗ уште поинтензивно продолжува со потпишувањето на колективни договори на ниво на работодавач со цел уште повеќе да ги унапредат правата од работен однос на поголем број вработените.