• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

12.02.2021 година

rsz_20210212_130647.jpg

Како репрезентативен Синдикат, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес 12.02.2021 година по три години преговарање, се потпиша Колективниот договор за вработените во министерството. Со овој колективен договор се унапредени и правата на вработените во шумската полиција, кои низ годините наназад своите права ги остваруваа по судски пат а со тоа се оштетуваше буџетот на министерството.

Синдикатот на УПОЗ и синдикалната организација при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство претставувани од Претседателот Пецо Грујовски и претседателот на синдикалнта организција Александар Диље од една страна и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа, денес го потпишаа Колективниот договор за вработените во МЗШВ.

 

Со овој колективен договор, за прв пат се уредува системот за плати на овластените службени лица односно вработените во шумската полиција, регулирано е извршувањето на работните задачи за добиени овластувања од Министерот со што може да се исплати надоместок во висина на една просечна плата исплатена во државата, исплата на јубилејни награди на секој пет години право кое ќе го уживаат само членовите на Синдикатот, а исто така со овој колективен договор е регулирана и исплатата на регресот како за административните така и за вработентие во шумската полиција.

Потпишувањето на овој колективен договор, е уште еден пример дека доколку постои воља од страна на работодавачот, може да се унапредат правата на вработените, затоа што само задоволен работник е продуктивен работник. Затоа, овој колективен договор е пример на добрата воља и соработка меѓу Синдикатот и работодавачот.

Синдикатот на УПОЗ и натаму ќе продолжи со поптишување на колективни договори на ниво на работодавач и во другите министерства, општините и другите установи и институции на државната администрација.