• 03.07.2018 година

    Синдикатот на УПОЗ ја предаде петицијата на судските стручни службеници на Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска на средбата која се одржа на 20 јуни 2018 година.

    Непосредно пред средбата со Министерството за правда, во Синдикатот на УПОЗ пристигна петиција од судските стручни службеници вработени во судовите во Република Македонија.

    Петицијата е реакција на содржината на Стратегијата за реформи на правосудниот систем за период од 2017до 2022 година со Акциски план. Воочливо е дека во содржината на Стратегијата повторно е испуштена една категорија вработени во судовите, кои со извршувањето на своите работни задачи, даваат активен придонес со правосудниот систем. Тоа се стручните судски службеници (стручни соработници) во судовите.

    Тие сметаат дека и на нив треба да им се даде можност, да конкурираат за избор на судии и јавни обвинители, но под поинакви услови, различни од оние предвидени за правниците кои само што излегле од студентските клупи и кои немаат ниту еден ден стаж или имаат незначително искуство од областа на правосудството, односно работеле во фирми, министерства, образовни институции, нотари, извршители и сл.