1. Комисија на Солидарниот фонд

 • Илија Смилев - Здружение на граѓани (претседател)
 • Горан Рајковски - Воено медицински центар
 • Љубиша Јовановски - Агенција за катастар на недвижности
 • Драги Петровски - Управа за јавни приходи
 • Нимет Беќири - Фонд за здравствено осигурување

 2. Комисија за натпревари на спортските игри

 • Јанаки Меговски - Државен завод за статистика (претседател)
 • Славчо Георгиевски - Управа за водење матични книги
 • Петре Неделковски - Апелационен суд Скопје
 • Рифат Деде - Министерство за економија
 • Фатмир Фејзули - Основен суд Тетово
 • Драги Петровски - Агенција за катастар на недвижности