• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ВЕТУВАЊЕ ДЕКА АКТУЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЌЕ СЕ РЕШАТ ЕТАПНО

24.08.2018 година

rsz 1122

Наоѓање на конечно решение за враќање на задржаните плати за време на штрајкот и временска рамка за исплата на истите, измена на Законот за судска служба, зголемување на платите во судовите и обвинителствата, решавање на проблемите на вработените во судската и затворската полиција и исплаќање на обврските спрема вработените беа дел од прашањата за кои се разговараше на средбата со Министерката за правда Проф. д-р Рената Тренеска-Дескоска.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, Претседателот на Здружението на судска администрација Борче Тасевски потпретседателот за правосудство на Синдикатот на УПОЗ Верица Тасева, членот на Извршниот одбор и Претседателството на Синдикатот на УПОЗ Насуф Ќамили и претседателот на Синдикалната организација на јавните обвинителства Изабела Илиева остварија работна средба со Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска и Директорот на Управата за извршување на санкции Јовица Стојановиќ.

На средбата претставниците на Синдикатот на УПОЗ ја запознаа министерката за моменталната состојба и растечкото незадоволство на вработените во судовите и побараа итно решение за проблемот со задржаните плати за време на штрајкот во 2016 година и измена на Законот за судска служба.

Повеќе...

ОДРЖАНА ЛЕТНА СИНДИКАЛНА ШКОЛА

31.07.2018 година

Синдикатот на УПОЗ претставуван од Секцијата на млади, од 27.07 до 30.07.2018 година, зема учество на летната школа организирана од Синдикатот на Управата на Република Српска, на која покрај овие два синдикати, учествуваа и Синдикатот на управата на Србија и Синдикатот на Управата и Правосудството на Црна Гора.

Проект “ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ ОД РЕГИОНОТ И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДОБРИТЕ ПРАКСИ И УЧЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПОЛИТИКИ беше финансиран од WESTERN BALKANS FUND а организиран од страна на Синдикатот на управата на Република Српска кој се одржа на Козара, во хотел Монументум од 27.07 до 30.07.2018 година каде Синдикатот на УПОЗ како партнер на овој проект имаше значајна улога.  

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ДОБИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ

19.07.2018 година

Утврдена е репрезентативност на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ на ниво на гранка со важност од три години.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) на 06.11.2017 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно одел Јавна управа и одбрана.

Кон барањето приложени беа и списоци со кои се докажува дека Синдикатот на УПОЗ ги исполнува условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Повеќе...

ПЕТИЦИЈА НА СТРУЧНИТЕ СУДСКИ СЛУЖБЕНЦИ

03.07.2018 година

Синдикатот на УПОЗ ја предаде петицијата на судските стручни службеници на Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска на средбата која се одржа на 20 јуни 2018 година.

Непосредно пред средбата со Министерството за правда, во Синдикатот на УПОЗ пристигна петиција од судските стручни службеници вработени во судовите во Република Македонија.

Петицијата е реакција на содржината на Стратегијата за реформи на правосудниот систем за период од 2017до 2022 година со Акциски план. Воочливо е дека во содржината на Стратегијата повторно е испуштена една категорија вработени во судовите, кои со извршувањето на своите работни задачи, даваат активен придонес со правосудниот систем. Тоа се стручните судски службеници (стручни соработници) во судовите.

Тие сметаат дека и на нив треба да им се даде можност, да конкурираат за избор на судии и јавни обвинители, но под поинакви услови, различни од оние предвидени за правниците кои само што излегле од студентските клупи и кои немаат ниту еден ден стаж или имаат незначително искуство од областа на правосудството, односно работеле во фирми, министерства, образовни институции, нотари, извршители и сл.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ЈА ОДРЖА ПРВАТА РАБОТНА СРЕДБА СО НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА Проф. д-р РЕНАТА ДЕСКОСКА

20.06.2018 година

На средбата се разговараше за статутот и положбата на вработените во судската и јавнообвинителската служба и вработените во казнено поправните и воспитно поправните установи, а беа отворени и прашања околу потпишување на Колективен договор за правосудните органи, како и измени на посебните закони за вработените во правосудството.

PRAVDA i UPOZ

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски остварија работна средба со Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска.

Повеќе...