• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОДРЖАНА ЛЕТНА СИНДИКАЛНА ШКОЛА

31.07.2018 година

Синдикатот на УПОЗ претставуван од Секцијата на млади, од 27.07 до 30.07.2018 година, зема учество на летната школа организирана од Синдикатот на Управата на Република Српска, на која покрај овие два синдикати, учествуваа и Синдикатот на управата на Србија и Синдикатот на Управата и Правосудството на Црна Гора.

Проект “ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ ОД РЕГИОНОТ И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДОБРИТЕ ПРАКСИ И УЧЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПОЛИТИКИ беше финансиран од WESTERN BALKANS FUND а организиран од страна на Синдикатот на управата на Република Српска кој се одржа на Козара, во хотел Монументум од 27.07 до 30.07.2018 година каде Синдикатот на УПОЗ како партнер на овој проект имаше значајна улога.  

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ДОБИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ

19.07.2018 година

Утврдена е репрезентативност на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ на ниво на гранка со важност од три години.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) на 06.11.2017 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно одел Јавна управа и одбрана.

Кон барањето приложени беа и списоци со кои се докажува дека Синдикатот на УПОЗ ги исполнува условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Повеќе...

ПЕТИЦИЈА НА СТРУЧНИТЕ СУДСКИ СЛУЖБЕНЦИ

03.07.2018 година

Синдикатот на УПОЗ ја предаде петицијата на судските стручни службеници на Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска на средбата која се одржа на 20 јуни 2018 година.

Непосредно пред средбата со Министерството за правда, во Синдикатот на УПОЗ пристигна петиција од судските стручни службеници вработени во судовите во Република Македонија.

Петицијата е реакција на содржината на Стратегијата за реформи на правосудниот систем за период од 2017до 2022 година со Акциски план. Воочливо е дека во содржината на Стратегијата повторно е испуштена една категорија вработени во судовите, кои со извршувањето на своите работни задачи, даваат активен придонес со правосудниот систем. Тоа се стручните судски службеници (стручни соработници) во судовите.

Тие сметаат дека и на нив треба да им се даде можност, да конкурираат за избор на судии и јавни обвинители, но под поинакви услови, различни од оние предвидени за правниците кои само што излегле од студентските клупи и кои немаат ниту еден ден стаж или имаат незначително искуство од областа на правосудството, односно работеле во фирми, министерства, образовни институции, нотари, извршители и сл.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ЈА ОДРЖА ПРВАТА РАБОТНА СРЕДБА СО НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА Проф. д-р РЕНАТА ДЕСКОСКА

20.06.2018 година

На средбата се разговараше за статутот и положбата на вработените во судската и јавнообвинителската служба и вработените во казнено поправните и воспитно поправните установи, а беа отворени и прашања околу потпишување на Колективен договор за правосудните органи, како и измени на посебните закони за вработените во правосудството.

PRAVDA i UPOZ

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски остварија работна средба со Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска.

Повеќе...

СЕ ОДРЖАА 24-тите СПОРТСКИ ИГРИ И СРЕДБИ

12.06.2018 година

По 24-ти пат, Синдикатот на УПОЗ ги организираше 24.ти спортски игри и средби на кој новоформираната синдикалната организација при Град Скопје е севкупен победник на овие спортски игри.

Од 07.06 до 10.06.2018 година во хотелскиот комплекс Метропол се одржаа 24.тите спортски игри и средби на Синдикатот на УПОЗ. За разлика од минатите години, оваа година учество зедоа над 450 членови на Синдикатот на УПОЗ од 23 синдикални организации и тоа: Локална самоуправа Струга, Апелационо подрачје Штип, Управа за јавни приходи, Јавни обвинителства на РМ, Агенција за катастар на недвижности, Локална самоуправа Битола, Фонд на ПИОМ, Дирекција за заштита и спасување, Локална самоуправа Карпош, Основен суд Тетово, Локална самоуправа Струмица, Основен суд Скопје 1, Казнено поправана установа Затвор Штип, Службен весник на РМ, Локална самоуправа Гевгелија, Град Скопје, Државен завод за статистика, Јавно претпријатие Стрежево - Битола, Агенција за вработување на РМ, Фонд за здравствено осигурување, Државен инспекторат за земјоделство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Локална самоуправа Велес.

Повеќе...