• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

  • 30.11.2018

    izvestuvawe od 125 sednica odluka 001

    Денес Судскиот буџетски совет ја донесе најсрамната Одлука во историјата на судството во Р. Македонија. Судскиот буџетски совет донесе одлука за исплата на додатоци на плата за судиите во износ од 35% со што судиите ќе добијат зголемување за 21.000,00 денари, што ќе биде повисоко за 85% од редовните плати кои ги добиваат вработените во судската служба.

    Судскиот буџетски совет на чело со Претседателот Зоран Караџовски денес требаше да донесе одлука да се вратат парите на вработените од судовите кои во 2016 година незаконски беа одземени за време на штрајкот во судовите лично од него.