• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

08.02.2022 година

Отпочнување на преговори за потпишување на Колективен договор за вработените во Општина Битола, едно од главните прашања на средбата помеѓу Синдикатот на УПОЗ и Градоначалникот на Општина Битола.

На барање на Синдикатот на УПОЗ на ден 08.02.2022 година, се одржа работна средба на која присуствуваа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на Синдикалната организација Александар Ничков и заменик претседателот на синдикалната организација Гордана Цветковска Бошевска од едната страна и Градоначалникот на Општина Битола д-р Тони Коњановски и Генераниот секретар на Општина Битола Борче Димитровски од другата страна.

На средбата се отворија доста значајни прашања за вработените во Општина Битола, и двете страни се согласија дека е потребно унапредување на правата од работен односно со потпишување на Колективен договор.

Двете страни се договорија да се формираат работни групи од страна на синдикатот и работодавачот, и да се отпочнат со подготовка на Предлог – текст на Колективен договор за вработените во Општина Битола.