• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

25.02.2022 година

Во месец април 2020 година, Синдикатот на УПОЗ од Солидарниот фонд, прв од Синдикатите започна да врши исплата на неповратна парична помош за секој член кој ќе биде заболен од вирусот Ковид 19 со цел финансиски да им помогне во подмирувањето на дел од трошоците за лекувањето. Во период од две години, а заклучно со 16.02.2022 година, вкупно се реализирани 1326 барања за Ковид 19 во вкупен износ од 4.839.000 денари, или 78.682 евра.

Во периодот од 01.01 до 16.02.2022 година (45 дена), до Синдикатот на УПОЗ пристигнаа 339 барања по најразлични основи од кој 253 барања се за Ковид 19 а тоа значи дека само за 45 денови од Солидарниот фонд на синдикатот на УПОЗ по основ Ковид 19 беа исплатени 789.000,00 денари или 12.829 евра.

 

Бидејќи ова претставува огромен товар за Солидарниот фонд и се доведува во прашање тековното одобрување на барањата по другите основите кои се предвидени согласно Правилникот за солидарен фонд, Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на Третата седница која се одржа на 24.02.2022 година, донесе Одлука да во иднина ова право (согласно член 28 од Првилникот за солидарен фонд – исплата во исклучителни случаи) за исплата на парична помош за заболени од вирусот Ковид 19 заклучно со 28.02.2022 година, го остваруваат само членовите на Синдикатот кои ќе се лекуваат во болнички услови.

Исто така Синдикатот на УПОЗ ги известува сите свои членови дека барањата кои се веќе доставени и ќе се достават до Синдикатот на УПОЗ заклучно со 28.02.2022 година, ќе се решаваат тековно со листа на чекање, односно ќе се врши исплата на 20 барања месечно, се до комплетното реализирање на сите поднесени барања.

Комисијата за Солидарниот фонд и натаму ќе ја следи состојбата, и ќе предлага соодветни решенија со цел да им се помогне на членовите на Синдикатот.