• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

29.12.2022 година 

321959773_469356192056437_615818031138435867_n.jpg

Денес, во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Ранковце. 

 

Колективнито договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Денаоски и претседателот на Синдикалната организцаија при Општина Ранковце Даниел Николовски од другата страна и Градоначалникот на Општина Ранковце Борче Спасовски од другата страна. 

Со овој колективен договор се унапредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Ранковце и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен изнс за регрес за годишен одмор итн.