Членови на одбори и комисии на Синдикатот на УПОЗ

А. ОДБОРИ

1. Одбор на административни службеници

 • Зоран Георгиевски - Државен завод за статистика
 • Александар Диље - МЗШВ
 • Горан Павлов - Агенција за катастар на недвижности
 • Маргарита Божиновска - Фонд на ПИОМ
 • Христо Трповски - ФЗОМ

2. Одбор за локална самоуправа и ТПЕ

 • Гордана Максимовска - Општина Карпош
 • Зоран Павловски - Општина Крива Паланка
 • Александар Симоновски - Општина Карпош
 • Тино Алексов - Општина Кичево
 • Ивица Поповски - Општина Велес

3. Одбор на правосудните органи и јавните обвинителства

 • Верица Тасева - Апелационо подрачје Штип
 • Насуф Ќамили - Апелационо подрачје Гостивар
 • Горанчо Чолаков - Апелационо подрачје Скопје
 • Ангелко Попески - Апелационо подрачје Битола
 • Изабела Илиева - Јавно обвинителство Штип
 • Томе Велков - Основен суд Штип
 • Борче Чекичевски - Основен суд Скопје 2

4. Одбор за КПУ и ВПУ

 • Звонимир Бошњак - КПУ Затвор Идризово
 • - КПУ Затвор Скопје
 • Зоран Момировски - КПУ Затвор Охрид
 • Душко Момировски - КПУ Затвор Прилеп
 • Наташа Талевска - КПУ Затвор Битола

5. Одбор за инспекциски служби

 • Димитар Гаќев - Државен инспекторат за градежништво
 • Васко Арсов - Државен инспекторат за земјоделство
 • Дарко Блинков - Државен инспекторат за животна средина
 • Соња Солевска - Државен пазарен инспекотрат
 • _____________ - Државен трудов инспекторат
 • Олга Влинтовска - Државен инспекторат Општина Центар
 • Звонимир Јаневски - Државен инспекторат за шумарство и ловство

6. Одбор за подготовка и организација на спортските игри и средби

 • Пецо Грујовски - Претседател на Синдикатот на УПОЗ
 • Трпе Деаноски - Генерален Секретар
 • Насуф Ќамили - Основен суд Тетово
 • Васе Неданоски - УЈП
 • Верица Тасева - Основен суд Штип
 • Зоран Георгиевски - Државен завод за статистика