Вработените во Народниот правобранител започнуваат со мирен протест, но граѓаните и во овој период ќе можат да реагираат на неправилностите и повредата на правата, која секојдневно им се случува од страна на субјектите од јавниот сектор.

Надлежноста на Народниот правобранител, како борец за еднаквост и заштита на правата на граѓаните, но пред се е контролен механизам на институциите од јавниот сектор при нивно прекршување на законски и со устав загарантираните права.

Меѓутоа, правата на вработените во Народниот правобранител не се еднакви како на останатите вработени во јавниот сектор. Во оваа смисла би навеле дека иако секојдневно имаме поплаки за повреда на правата на вработени во субјектите од јавниот сектор, на кои лица се трудиме да им помогнеме во остварување на нивните законски права, истото не може да се каже за подобрувањето на првата на вработените во Народниот правобранител.

Секоја Омбудсман институција во светот, па и Народниот правобранител кај нас, треба да биде самостојна и независна, целосно одвоена од институциите спрема кои презема дејствија за заштита на правата на граѓаните, што кај нас не е случај.

Поради закочената постапка на усвојување на измени на постојниот Закон за народниот правобранител, во моментов не можат да се надминат одредени слабости кои се искажани и нотирани од страна на Европската комисија во извештаите за напредокот на државата, а осбено во Извештајот за реализираната Оценска мисија. Воедно со усвојување на Предлог – Закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобанител кој се наоѓа во Собранието, би се спровела Препораката на Европската комисија против расизам и нетолеранција при Советот на Европа, која препорачува властите да  дадат финансиска независност на Канцаларијата на Народниот правобранител за користење на своите буџетски средства, без да се бара одобрение од Министерството за финансии, а воедно и да се подобри финансиската состојба и мотивација за работа на вработените во Народниот правобранител.

Час поскоро, е потребно ново законско решение со кое вработените во Народниот правобранител, нема да бидат во кругот на вработени опфатени со Законот за административни службеници, туку ќе бидат самостојни и независни.

Исто така, за вработувањето во Народниот правобранител и за пополнување на упразнети работни места нема да се бара согласност од Министерството за финансии.

Наведуваме дека е потребно, да се обезбедат посебни средства со буџетот со кои ќе се финансира работата на Народниот правобранител и на Одделот за внатрешна контрола, активности кои со години повремено се финансираат со проекти финансирани од странски партнери.

И секако, не помалку значајно, без одлагање да се зголемат платите на вработените во Народниот правобранител, затоа што нашие месечни примања во моментот многу заостановаат зад платите на останатите независни и регулаторни тела, како и на вработените во администрацијата воопшто.

Во контекст на ова наше барање ве информираме дека при оснивањето на Народниот правобранител во 1998 година, платите на стручната служба биле со еднаков коефицинет на ранг на судиите на основен суд, што значи дека државата во минатото имала повеќе сенс за значењето на оваа институција како заштитник на правата на граѓаните.

Поради сето ова, вработените во Народниот правобранител и како орган на Републиката формиран со Устав и закон, јавно го повикуваме Собранието на РСМ и пратениците веднаш да спроведат постапка за измена и дополнување на Законот за народен правобранител со вградување на горенаведените споменати прашања.

Напоменуваме дека согласно нашите надлежности, вработените во Народниот правобранител, секојдневно работат со лични податоци на граѓаните, со класифицирани податоци, имаат директен контакт со сите категории на граѓани, особено со оние најранливи групи, вршат увид во институции и установи од секаков тип, што секако е причина тие да добијат одредено покачување на платите кое го имаат повеќе субјекти во државата кои немаат ни приближно вакви надлежности.

После повеќе од месец и половина штрајк, вработените во Јавно обвинителската служба се пред Влада, од проста причина што функционерите од Владата, не си ги почитуваат заклучоците кои се носат на седница на Влада.

Со заклучок на Владата, беше формирана работна група за преговори на чело со Вицепремиерот за економски прашања Фатмир Битиќи.

После две одржани средби со работната група, од другата страна има само молк.

За да покажеме добра волја, штрајкот беше ставен и во мирување по втората средба, но и тоа очигледно не беше доволно да се задоволи ароганцијата, на другата страна, па како по обичај сега се игнорираат сите наши барања, преговорите да продолжат иако на преговорите и претставниците на владата се уверија дека нашите барања се повеќе од издржани.

Во меѓувреме, Владата го донесе Буџетот за 2024 година, кој по се изгледа не предвидува ништо за вработените во обвинителствата.

Министерството за финансии и покрај обврската во Гранскиот колективен договор, и ветувањето на Министерот за финансии, дека буџетот пред да се одобри од Владата, ќе се разгледува на Економско социјалниот совет, повторно си скрои Буџет без претставници на Синдикатот на УПОЗ.

Не знам дали претставниците на Владата, се свесни и знаат дека тие се на функции, бидејќи некој гласал за нив.
Не знaеме дали знаат, дека имаат обврска да преговараат со Синдикатите за барањата на вработените, а не да се кријат, да не игнорираат и да покажуваат ароганција.

Вработените од обвинителствата продолжуваат со штрајкот.

Од денес па натаму, вработените во обвинителствата секој ден ќе излегуваат на протести пред Владата, и Собранието на Р. Македонија, а на крајот на идната недела Синдикатот на УПОЗ ќе организира протест пред Собранието на Р. Македонија на кој ќе присуствуваа вработените од обвинителствата, судовите, органите на државната управа, а ги покануваме и сите други Синдикати да земат учество и да им порачаме на пратениците дека не смее да се изгласа Буџетот за 2024

Денес 08.11.2023 година, во просториите на Општина Валандово, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Валандово.

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Валандово Гуна Маркova од едната страна и Градоначалникот на Општина Валандово Перо Костадинов од другата страна.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Валандово усогласување на платите, исплата на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 60%, право на јубилејна награда за 10, 20, 30 и 40 години но и можност за исплата на 13-та плата.  

По неколку дневната обука, заврши работилницата организирана од страна на Синдикатот на УПОЗ насловена Синдикалната борба и достапните механизми за заштита”, активност која беше реализирана со Синдикалниот центар за едукација и обуки од Скопје а е поддржана од страна на Европската младинска фондација при Советот на Европа.

На оваа обука, учествуваа 23 млади членови на Синдикатот на УПОЗ од 13 синдикални организации, кои покажаа интерес за дадената тема.

На почетокот на оваа работилница, свое обраќање имаше Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, кој даде краток осврт на активностите кои ќе бидат дел од овој проект, но ги запозна членовите и со агендата за настанот. По ова, учесниците беа запознаени со активностите со кои се соочува Синдикатот на УПОЗ во овој период, но и кое е значењето на синдикалното здружување.

По излагањето на Претседателот Деаноски, пред присутните се обрати и Претседателот на Сојузот на Синдикатите на Македонија (ССМ) Слободан Трендафилов, кој ги поздрави присутните учесници и ги запозна со активностите кои ССМ ги спроведува во овој период. Исто така, Претседателот Трендафилов укажа на тоа дека овие активности кои Синдикатот на УПОЗ ги спроведува за своите млади членови, треба да бидат поттик и за останатите грански синдикати, да ги вклучат младите во процесите, затоа што младите треба да се движечката сила на Синдикатите.

За вториот ден, учесниците имаа можност да го слушнат предавањето по дадената тема на Професорот д-р Александар Ристоски од Правниот факултет Јустинијан Први – од катедрата на трудовото право. Работниот дел, беше поделен во три сесии, каде на почетокот Професорот Ристоски, со интеракција ја отвори темата за синдикално здружување, права на работниците и синдикатите кои произлегуваат од слободата на здружување, заштита од анти – синдикалната дискриминација. По овој дел, следеше работа по групи каде учесниците на оваа работилница се соочија со примери од пракса и истите ги разработуваа.

Втората сесија, беше насочена на колективното договарање, од причини што оваа тема е доста интересна за овој период а и за синдикалното движење. Во овој дел активно се вклучи и претседателот Деаноски, кој посочи дека колективното преговарање и договарање, е круна на секое синдикално организирање. Во минатата година, Синдикатот на УПОЗ потпиша повеќе од 40 колективни договори на ниво на работодавач, со кои беа унапредени правата од работен однос за вработените. Во натамошниот тек, се дискутираше за лицата врз кои се применуваат колективните договори, траењето на истите но и нивната примена.

За крај на третата сесија беше разработена темата на право на штрајк, кои се елементите на право на штрајк, процесите за почеток и спроведување на штрајк, неговото организирање итн. За оваа сесија, беше спроведена и работа во група, каде учениците ги пренесоа своите.

Една од задачите кои учесниците ќе ја имаат кога ќе се вратат во своите работни средини е да ги поттикнат младите по активно да се вклучат во креирањето на политиките во синдикатот.

Можеме да констатираме е потребно да се надградува знаењето кое младите го имаат за Синдикатите и ваквиот тип на обуки допринесуваат до активирање на младите членови во синдикатот.