На проширената седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, на која се расправаше по предлог - текстот на Колективниот договор, во дискусијата по оваа точка, сите членови на Претседателството и присутните претседатели на синдикалните организации, без исклучок, истакнаа дека ваквиот текст на Колективен договор со ништо не ги подобрува правата на вработените во државната управа и беше заклучено доколку тој се склучи ќе има уште поголема разлика со правата на вработените во приватниот и јавниот сектор.

Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на седницата одржана на 24.01.2019 година не даде согласност за потпишување на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи. Веруваме дека во овој момент донесовме вистинска одлука.

 Имено, во преговорите меѓу претставниците на Владата и Синдикатот на УПОЗ кои што почнаа кон крајот на август баравме, и не се договоривме за следниве барања:

 • Колективниот договор да важи само за членовите на синдикатот;
 • Регрес за годишен одмор 60%, од просечна плата;
 • Дневници за службени патувања во земјата 8%, од просечна плата;
 • Јубилејни награди;
 • Најмалку две основици отпремнина за заминување во пензија;
 • За смрт на работник исплата на три основици;
 • За смрт на член на потесно семејство две основици;
 • Исплата на додаток на плата од 20% за вработени кои работат со овластување;
 • Исплата на додаток за работа во комисии.

Само за споредба, сите овие права, за кои не се договоривме се дел од барања на Синдикатот на УПОЗ, и веќе се утврдени во колективниот договор за приватниот сектор.  

Искрено се понадевавме дека ќе имаме разбирање и дека власта ќе го почуствува моментот сфаќајќи дека токму сега е времето да се постигнат решенија заемно прифатливи и за нас и за неа. Наместо тоа, за жал, добивме согласност само во делот на барањето за регрес, но и тука не онака како што баравме, туку регресот да биде во висина од 40% и да се исплаќа, со следнава динамика:

 • 2020 година 50% од основицата;
 • 2021 година 75% од основицата и
 • 2022 година 100% основицата.

Со оглед на тоа што колективниот договор, согласно Законот за работните односи има важност од две години, во случајов ако сега се потпише би важел до 2022 година, излегува дека стоте проценти нема ни да ги дочекаме!

Бараме разбирање, но и поддршка од сите наши членови за да ја водиме и да ја добиеме и оваа битка многу значајна за сите вработени во управата и правосудните органи. Очигледно е дека и оваа 2019 година ќе биде долга и исцрпувачка година на преговори, но не само за овој колективен договор туку и за поединечните колективни договори односно колективни договори на ниво на работодавач од кои не се откажуваме се до моментот кога ќе го добиеме она коешто го заслужуваме.

Скоро 24 години Република Македонија не смогна сили да потпише и да договори нов Колективен договор за државната управа, а од тогаш до сега, Законот за работни односи и законите кои ја регулираат работата на јавната администрација претрпеа суштински измени од кои некои беа и на штета на работниците.

Како да очекуваме јаваната администрација да го изнесе товарот за влез во Европската унија ако е дестимулирана?

Ние сме подготвени!  Ја повикуваме власта уште еднаш да ги преиспита своите предлози и да изнајде сили, да покаже и на дело дека се грижи за нејзините вработените. Пенкалата сѐ на маса и го чекаат Гранскиот Колективен договор за потпис.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Р.Македонија (УПОЗ) во кој членува и синдикалната организација при Државната комисија за спречување на корупција земаа учество во дел од подготовките и изработката на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, кој што Собранието на Република Македонија веќе го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2019 година.

Со овој значаен Закон се уредија мерките и активностите за спречување на корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, службената должност и политиката, итн.

За нас како Синдикат беше важно да се избориме за вработените во секретаријатот во Државната комисија за спречување на корупцијата да имаат право на додаток на плата за посебни услови за работа, за постоење на висок ризик и за доверливост. Вкупниот износ на висината на додатоците согласно со чл.20, ставот (5) од овој Закон не може да изнесува повеќе од 30% од основната плата на вработениот.  

Порачуваме дека ние како синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Р. Македонија и понатаму ќе работиме интерес на членовите на Синдикатот.

Денес во Министерството за информатичко општество и администрација на барање на дополнителниот заменик министер Невена Стаменковска Стојковска се одржа работна средба со Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски.

На средбата Претседателот Пецо Грујовски ја информираше Стаменковска Стојковска во врска со активностите на Синдикатот на УПОЗ во учеството во донесување на законите и колективните договори.

Посебно стана збор за учеството на Синдикатот на УПОЗ во донесување на измените на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, како и за активностите околу потпишување на Гранскиот колективен договор на органи на државна управа, стручни служби на Владата на Република Северна Македонија, судови, јавни обвинителства, казнено - поправни и воспитно - поправни установи, државно правобранителство, единици на локалната самоуправа, агенции, фондови и центри за социјални работи и други органи основани од Собранието на Република Северна Македонија.

Во врска со преговорите за Колективниот договор, Претседателот Пецо Грујовски информираше дека преговорите се водени година ипол, и дека двете страни се усогласени и се очекува негово потпишување.

На средбата беа разменети информации кои се од суштинско значење за административните службеници и беше заклучено дека треба да се одржуваат повеќе работни средби во нивни интерес.

До започнувањето на кампањата за Претседателските избори стрелките на часовникот започнуваат да вртат забрзано. Синдикатот на УПОЗ и Министерство за информатичко општество и администрација скоро шест месеци преговараат за потпишување на колективниот договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи. Ќе успееме ли пред стартот на претседтелката трка, да го потпишеме договорот?

Преговорите за потпишување на Колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи меѓу претставниците на Владата и Синдикатот на УПОЗ почнаа кон крајот на август кога беше одржана и првата работна средба на која беше утврдена динамиката со која работните групи од двете страни почнаа да ги усогласуваат евентуалните разлики во Предлог - текстот на Колективниот договор.

 Искрено, Синдикатот на УПОЗ очекуваше преговорите да финишираат кон крајот на октомври, но очигледно преговарањето може да трае и подолго со цел да се дојде до квалитетни решенија. Ова е посебно важно затоа што потпишувањето на колективниот договор треба да значи добивање на поголеми права на работниците, но и гаранција за нивно почитување.

Синдикатот на УПОЗ во очекување стрелките да започнат да се движат во саканиот правец потсетува на барањата, но и на дилемите пред кои сме исправени.

Побаравме: регрес за годишен одмор, дневници за службени патувања, јубилејни награди, додатоци за плата за работа во смени, ноќна работа и прекувремена работа, зголемување на платените денови од годишен одмор, прецизирање на дисциплинските постапки, како и покренување на прашањето за пресметката и исплатата на платите да се регулира со Колективен договор, а не како сега со Закон.

Во врска со регресот за годишен одмор, популарниот К-15, иако со поединечни колективни договори ова право е предвидено и се исплаќа во некои институции во јавната администрација, со потпишување на Колективен договор исплаќањето на регресот за годишен одмор би било задолжително за сите институции во јавната администрација. Ова не е нереално барање, уште повеќе што истото е содржано, во стариот Колективен договор од 1995 година и врз основа на таа одредба за исплата на регрес на годишен одмор во државните органи некои работници го остваруваат правото поведувајќи спор пред надлежните судови. Што се однесува, пак, до јубилејните награди како Синдикат сметаме дека со оглед на тоа што оваа право е уредено со Закон треба да се уреди и со Колективниот договор. Исто така, работните групи формирани од министерствата и Синдикатот усогласија и некои одредби во Колективниот договор како што се деновите на платено отсуство заради лични и семејни потреби и тоа до седум работни дена во годината и правото на неплатено отсуство, како и во институциите каде што има синдикална организација, на претставникот на Синдикатот да му биде овозможено да биде дел од функционалната анализа на самата институција, а се утврди и надоместокот на трошок поврзан со работата, но и други прашања.  

За дилемите. Дали Колективниот договор да важи за сите или само за членовите на Синдикатот?

Дилема или не? Имено, работниците се зачленуваат во синдикати заради остварување на своите економски и социјални права и плаќаат доброволно членарина од која што, пак, се финансира синдикатот. Се прашуваме дали Синдикатот кој се финансира од членовите треба да се бори и условно речено за ,,нечленовите” иако сметаме дека секој работник е важен! За воља на вистината и за ова има решение. Едното од нив е ако ,,нечленовите” сакаат да ги уживаат истите права како и членовите, тогаш по примерот на некои синдикати од регионот истите да плаќаат одреден надмоесток или пак правата во колективниот договор да ги уживаат само институциите во јавната администрација во кои има формирано синдикална организација на Синдикатот потписник на колективниот договор.

И барањата и дилемите се пред нас и во фотофиниш мора да се разрешат. Пред да почне изборната кампања која ќе значи запирање на активностите за потпишување на колективни договори, и во оваа прилика ќе потсетиме на изјавата на ресорниот министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски кој во ноември минатата година рече дека лично тој очекува  Колективниот договор наскоро да биде потпишан. Но каков и со каква права за јавната администрација?

Пенкалата се подготвени. Повикуваме пенкалата да ги земеме во раце и конечно да го потпишеме Колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи.

Владата треба да покажете и на дело дека потпишувањето на Колективниот договор е значајно и за неа! Дотолку повеќе што Колективен договор за јавната администрација не е потпишан од 1995 година, а од тогаш до сега Законот за работни односи и законите кои ја регулираа работата на јавната администрација претрпеа суштински измени од кои некои беа и на штета на работниците. Дајте со најмоќното оружје колективниот договор да го потпишеме и конечно и јавната администрација да ги добие правата кои со години наназад им беа ускратувани, односно истите права кои ги имаат вработените во приватниот сектор. Ништо повеќе и ништо помалку.