• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

02.03.2020 година

Синдикатот ќе има свој преставник при донесување на систематизацијата на работните места.

Во врска со потпишувањето на Гранскиот колективен договор, сакаме да ги информираме нашите членови, кои права ги добиваат со овој колективен договор. Во делот на општите одредби е договорено дека Синдикалните организации на Синдикатот на УПОЗ со свој претставник учествуваат во процесот на спроведување на вертикалната функционална анализа, изготвување на правилилници за внатрешна органиација и систематизација на работните места, како и на нивните измени и дополнувања.

Работа во деновите кои се неработни солгасно закон, може да се предвиди само во случај на виша сила и зголемен обем на работа и таа мора да се најави на работникот два дена однапред.

Правото на паузи (30 минути во текот на денот), во случај каде според карактерот и природата на работите и задачите не се дозволува прекин на работата, како и во услови на работа со странки, паузата може да се организира на начин кој обезбедува непречено извршување на работата, а вработените да го оствари своето право.Новина е и тоа што вработениот во текот на месецот може да се јави на работното место со задоцнување, а без притоа да биде санкциониран од работодавачот најмногу 4 часа во текот на еден месец.

Во наредниот период, ќе следат повеќе информации во врска со Гранскиот колективен договор.