Во периодот од 15 до 17 јули во Белград се одржа првиот тренинг од проектот Building Union Power in Public Services (BUPPS) организиран од страна на Европската федерација на синдикатите од јавните служби (EPSU) на тема регрутирање и организирање на синдикални организации.

На овој тренинг Синдикатот на УПОЗ го преставуваа Генералниот секретар на Синдикатот на УПОЗ Бојан Трипуноски и Љупка Апостоловска која во периодот кој следи ќе биде задолжена за регрутација на ново членство во Синдикатот на УПОЗ. Покрај Синдикатот на УПОЗ на овој тренинг учествуваа и синдикати од  Полска, Словачка, Хрватска, Србија, Романија и Чешка.

На овој тренинг се обработија повеќе теми меѓу кои акцент беше ставен на мапирање на синдикалните организации и предизвиците со кои истите се соочуваат во нивните земји. Во рамките на тренингот, се дискутираше за различните стратегии и методи за регрутирање на нови членови, како и за ефективните начини за организирање на синдикални активности во јавниот сектор.

Исто така учесниците на оваа работилница ги пренесоа своите искуства за предизвиците со кои се соочуваат во текот на водењето на кампањи за подобрување на условите на работа и заштита на правата на работниците во јавните служби.

Овој вид размена на искуства и знаења во голема мера им помага на синдикатите истите да развијат стратегии за заштита на интересите на своите членови како и за севкупен напредок на политиките за работни услови.

На ден 09.07.2024 година, во просториите на Фондот за здравствено осигурување беше остварена работна средба помеѓу претставници на Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Претседателот на ССМ Слободан Трендафилов, Генералниот Секретар на Синдикатот на УПОЗ Бојан Трипуноски и Заменик претседателот на СО при ФЗОМ Зоран Печевски, со ново именуваните директори на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски и Бранко Аџигогов.

На оваа средба се разговараше за отворените прашања кои вработените во ФЗОМ ги имаат со години наназад, а главниот акцент беше ставен на нерешениот проблем со висината на платите на вработените, не исплатеното усогласување на платите со порастот на минималната плата и систематизацијата на работните места.

Новото раководство на ФЗОМ истакна дека сите отворени прашања ќе се решат преку преговори со Синдикатот и дека соработката на ФЗОМ и Синдикатот на УПОЗ уште повеќе ќе се унапреди во наредниот период.

На 08.07.2024 година, во просторите на Центар за развој на Југоисточен плански регион беше потпишан Колективен договор за вработените.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените при Центар за развој на Југоисточен плански регион, утврдување на регрес за годшен одмор од најмалку 60%, исплата на јубилејни награди, можност за 13-та плата итн.

Колективниот договор беше потпишан од страна на Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на СО при ЦЗРЈПР Даниела Мафкова од едната страна и Директорот на Центарот за развој на Југоисточен плански регион Ѓоко Камчев.

Претставници на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), остварија прва работна средба со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.

На првата средба претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски и претседателот на С.О при МИОА Сашо Митев, со министерот Андоновски разговараа за неколку прашања кои се важни за членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Сепак главна тема која што го задржа нивното внимание беше активноста поврзана со потпишувањето на Колективен договор во Министерството за дигитална трансформација и започнување на преговори за утврдување на коефициентот за плата согласно Општиот Колективен договор за јавниот сектор.

Министерот беше запознаен и со сите отворени прашања кои се од голема важност за вработените не само во Министерството за дигитална трансформација туку и во целата дражвна управа и беше побарана поддршка и заложба овие отворени прашања итно да се решат.

Министерот Стефан Андоновски истакна дека еден од приритетите на новата Влада е да се задржат квалитетните кадри на работа и заедно со Синдикатот на УПОЗ да се изнајде решение со кое вработените би добиле повисоки плати согласно критериумите во Колективните договори и законите.