Документи

Пристапница
Програмски насоки на Синдикатот на УПОЗ од шестото собрание

Програмски насоки на Сидикатот на УПОЗ од Седмиот собрание
Програмски насoки на Сидикатот на УПОЗ од Осмиот конгрес

Одлуки

Колективни договори

Колективни договори

 1. КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР за општествени организации и здруженија на ѓраѓани на Република Македонија

 

 1. Грански колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно - поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините во Град Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија
  1. Анекс на Гранскиот колективен договор 

Поединечни Колективни Договори

 1. Колективен договор за вработените во Вардарскиот Плански регион 
 2. Колективен договор за вработените во Општина Сопиште 
 3. Колективен договор за вработените во Царинската Управа на РСМ 
 4. Колективен договор за вработените во Општина Градско 
 5. Колективен договор за вработените во Општина Желино
 6. Колективен договор за вработените во Општина Карпош 
 7. Колективен договор за вработените во Општина Тетово 
 8. Колективен договор за вработените во Општина Дебрца 
 9. Колективен договор за вработените во Општина Крушево 
 10. Колективен договор за вработените во Општина Пласница 
 11. Колективен договор за вработените во Општина Врапчиште 
 12. Колективен договор за вработените во Општина Пробиштип 
 13. Колективен договор за вработените во Општина Чаир 
 14. Колективен договор за вработените во Општина Чашка 
 15. Колективен договор за вработените во Општина Пехчево 
 16. Колективен договор за вработените во Општина Вевчани 
 17. Колективен договор за вработените во Општина Гази Баба 
 18. Колективен договор за вработените во Општина Ранковце 
 19. Колективен договор за вработените при Кабинет на Претседател на РСМ 
 20. Колективен договор за вработените во Општина Босилово 
 21. Колективен договор за вработените во Општина Демир Хисар 
 22. Колективен договор за вработените во Општина Маврово и Ростуше 
 23. Колективен договор за вработените во Општина Делчево 
 24. Колективен договор за вработените во Општина Сарај 
 25. Колективен договор за вработените во Општина Чешиново Облешево 
 26. Колективен договор за вработените во Општина Старо Нагоричане 
 27. Колективен договор за вработените во Општина Неготино 
 28. Колективен договор за вработените во Општина Берово 
 29. Колективен договор за вработените во Општина Теарце 
 30. Колективен договор за вработените во Општина Радовиш 
 31. Колективен договор за вработените во Општина Крива Паланка 
 32. Колективен договор за вработените во Општина Македонска Каменица 
 33. Колективен договор за вработените во Општина Кочани 
 34. Колективен договор за вработените во Општина Росоман 
 35. Колективен договор за вработените во Општина Штип 
 36. Колективен договор за вработените во Општина Дојран 
 37. Колективен договор за вработените во Општина Ново село 
 38. Колективен договор за вработените во Општина Чучер Сандево 
 39. Колективен договор за вработените во Општина Кавадарци 
 40. Колективен договор за вработените во Општина Петровец 
 41. Колективен договор за вработените во Општина Струга 
 42. Колективен договор за вработените во Општина Богданци 
 43. Колективен договор за вработените во Општина Струмица 
 44. Колективен договор за вработените во Општина Демир Капија 
 45. Колективен договор за вработените во Комисија за спречување и заштита од дискриминација 
 46. Колективен договор за вработените во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
 47. Колективен договор за вработените во Општина Велес 
 48. Колективен договор за вработените во Општина Прилеп 
 49. Колективен договор за вработените во Центар за образование на возрасните 
 50. Колективен договор за вработените во Центар за стучно образование и наука 
 51. Колективен договор за вработените во Општина Ресен 
 52. Колективен договор за вработените во Државниот завод за ревизија 
 53. Колективен договор за вработените во Државен инспекторат за земјоделство 
 54. Колективен договор за вработените во Општина Гостивар 
 55. Колективен договор за вработените во Општина Гевгелија 
 56. Колективен договор за вработените во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
 57. Колективен договор за вработените во Општина Куманово 
 58. Колективен договор за вработените во Општина Кисела вода 
 59. Колективен договор за вработените во Фондот за здравствено осигурување 
 60. Колективен договор за вработените во Општина Центар 
 61. Колективен договор за вработените во Службен весник на РСМ 
 62. Колективен договор за вработените во Агенцијата за катастар на недвижности 
 63. Колективен договор за вработените во Управата за јавни приходи 
 64. Колективен договор за вработените во Сојузот на Синдикати на Македонија
 65. Колективен договор за вработените во Општина Центар Жупа
 66. Колективен договор за вработените во Општина Валандово