• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

02.07.2020 година

106489658 10158521782243926 2175081084883914939 o

Денес, во Ниш, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) претставуван од Претседателот Пецо Грујовски и Развојниот центар за млади од Белград претставуван од Програмскиот директор Александра Кнежевич, го потпишаа Меморандумот за деловно техничка соработка. Со овој договор, двете страни се обврзаа на подигање на капацитетите на Синдикатот како на национално ниво, така и на меѓународното поле.

По две години заедничко делување, како на национално, така и на регионално ниво, Развојниот центар за млади и Синдикатот на УПОЗ решија својата соработка да ја подигнат на повисоко ниво и да потпишат Договор за деловно техничка соработка и заедничко делување на меѓународно поле.

Договорот за соработка става акцент на зголемување на капацитетите на членовите на Синдикатот на УПОЗ низ тренинзи, обуки, но и поврзување на Синдикатот со релевантни учесници на меѓународно ниво, како и заеднички подготовки на проекти за национални, регионални и меѓународни донатори, за потребните на Синдикатот и неговите членови.

“Синдикатите се важна алка во граѓанското општество и најорганизирана структура, чии капацитети треба да бидат соодветно насочени и зајакнати, со цел подобро и погласно да го преставуваат гласот на нивните членови. Свесни сме дека основните средства на синдикатот мора да се искористат за приоритетни и дневни активности и сакаме да покажеме дека заеднички можеме да дојдеме до дополнително финансирање на основите активности, номинирајќи ги нивите идеи пред меѓународната заедница за донатори. Наша цел не е да трошиме, туку да создадеме и ќе се посветиме на тоа во наредниот период заедно. Како и досега, Синдикатот на УПОЗ ќе ужива во нашата целосна поддршка, особено во делот што се однесува на поинтензивна работа со жени и млади - изјави Александра Кнежевиќ, програмски директор во Развојниот центар за Млади.

Претседателот Пецо Грујовски пак напомена дека “Со задоволство може да констатирам дека соработката која во изминатите две години ја имавме со Развојниот центар за млади од Србија, ги даде очекуваните резултати. Потпишувањето на договорот за деловно техничка соработка, денес во Ниш, е уште една потврда на искрените желби и намери за унапредување на таа соработка. Со овој договор, Синдикатот на УПОЗ добива партнер со кој ќе може да го подигне нивото на квалитетот, како на членовите така и на синдикалните организации. На овој начин ќе добие нов квалитет во делот на едукацијата на нашето членство која е мошне значајна во работата и делувањето на Синдикатот.  Посветено ќе работиме оваа соработка да трае подолго период и заеднички да дојдеме до посакуваната цел и на овој начин да ја унапредиме работата на Секцијата на млади и Секцијата на жени.”

Овој договор за соработка се потпиша со важност од две години, со простор за продолжување на соработката.