Кои механизми на заштита ми се достапни дококлу се повредат правата од работен однос?

Кои механизми на заштита ми се достапни дококлу се повредат правата од работен однос? Кои механизми на заштита ми се достапни дококлу се повредат правата од работен однос?
Watch the video