Органи и тела

Органи на УПОЗ

Конгрес

Одбори

Членови на одбори и комисии на Синдикатот на УПОЗ

А. ОДБОРИ

1. Одбор на административни службеници

 • Зоран Георгиевски - Државен завод за статистика (претседател)
 • Александар Диље - МЗШВ
 • Бранко Костовски - Министерство за култура
 • Гуле Гулев - Кабинет на Претседател на РСМ 
 • Ангелина Јовановска - Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
 • Бранко Аџигогов - Фонд за здравствено осигурување 

2. Одбор за локална самоуправа и ТПЕ

 • Магдалена Спасева - Општина Велес (претседател)
 • Ловрен Маркиќ - Град Скопје 
 • Даниела Диље - Општина Аеродром 
 • Бошко Талески - Општина Прилеп 
 • Фестим Зеќири - Општина Тетово 
 • Амир Шеји - Општина Струга 

3. Одбор на судска служба

 • Горанчо Чолаков - Основен суд Велес (претседател) 
 • Роланда Доко - Управен суд 
 • Ивица Бошевски - Основен граѓански суд 
 • Лилјана Зафирова - Апелационен суд Скопје 
 • Стевица Саркоски - Основен суд Тетово 
 • Трајанка Бошева - Основен суд Кавадарци 

4. Одбор за КПУ и ВПУ

 • Бобан Данов - КПУ Штип (претседател)
 • Александра Капсарова - КПУ Гевгелија 
 • Наумче Прлески - КПУ Штип 

5. Одбор за инспекциски служби

 • Васко Арсов - Државен инспекторат за земјоделство (претседател) 
 • Звонимир Јаневски - Државен инспекторат за шумарство и ловство 
 • Емилија Николоска - Центар за образование на возрасните 
 • Билјана Стевановска - Град Скопје 
 • Гордана Максимовска - Општина Карпош 

6. Одбор за подготовка и организација на спортските игри и средби

 • Трпе Деаноски - Претседател на Синдикатот на УПОЗ
 • Бојан Трипуноски - Генерален секретар на Синдикатот на УПОЗ 
 • Тони Апостоловски - Царинска управа на РСМ 
 • Магдалена Спасева - Општина Велес 
 • Љубиша Јовановски - Агенција за катастар на недвижности 
 • Зоран Георгиевски - Државен завод за статистика 
 • Фестим Зеќири - Општина Тетово 
 • Горанчо Чолаков - Основен суд Велес 
 • Александар Диље - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

7. Одбор за судска служба 

 • Зоран Дојчинов - Основен суд Струмица (претседател)
 • Славчо Пандурски - Основен суд Берово 
 • Горан Тасевски - Основен суд Велес 
 • Сашо Далчески - Основен суд Струга 

Комисии

1. Комисија на Солидарниот фонд

 • Илија Смилев - Здружение на граѓани (претседател)
 • Горан Рајковски - Воено медицински центар
 • Игор Трајковски - Агенција за катастар на недвижности
 • Арменд Ибраими - Царинска управа на РСМ
 • Нимет Беќири - Фонд за здравствено осигурување

 2. Комисија за натпревари на спортските игри