Финансиски Услуги

Капитал Банка

         

КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ НА КАПИТАЛ БАНКА

  1. БЕЗКАМАТНА ПОЗАЈМИЦА

Висина на кредит

во МКД

Рок на отплата Каматна стапка Еднократна провизија во МКД

    Месечна

    рата

20.000 10 месеци  0,00% 1.199     2.000
30.000 10 месеци  0,00% 1.699     3.000
60.000 10 месеци  0,00% 3.199     6.000
60.000 12 месеци  0,00% 3.900     5.000
100.000 20 месеци  0,00% 9.900     5.000

Потрeбна документација:

 • Апликација за кредит
 • Документ за идентификација
 • Потврда за висина на плата (Издадена на документ од Капитал Банка)
 • Административна забрана на плата или за правни лица кои не заверуваат забрани на плата задолжителен услов плата во Капитал Банка (издаден документ од Капитал Банка);
 • Извод од трансакциска сметка за последните шест месеци

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување

   3. ПРЕМИУМ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

Максимален износ: 1.200.000 денари

Максимален рок на исплата: 10 години

Номинална каматна стапка: 0,00% фиксна за првите 6 месеци, 2,90% фиксна за наредните 18 месеци и 4,77% променлива во преостанатиот период.

Обезбедување:  

-           До 900,000.00 МКД – без гарант и без солемнизација на нотар

-           Над 900.001,00* МКД до 1,200,000.00 МКД- без гарант со солемнизација на Нотар

-           За износи до 500,000 МКД, кредитобарателот да има минимум 25,000 денари плата

-             За износи над 500,001 МКД, кредитобарателот да има минимум 30,000 денари плата

* Задолжителна полиса за животно осигурување

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Потребна документација:

 • Апликација за кредит
 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот;
 • ЗППОП (потврда за редовен работен однос издаден од Капитал Банка);
 • Административна забрана на плата или за правни лица кои не заверуваат забрани на плата задолжителен услов плата во Капитал Банка (Издаден од Капитал Банка);
 • Извод од трансакциска сметка од последните 12 месеци, заверена и потпишана од Банката издавач

 

Намена на кредитот: Ненаменски потрошувачки кредит за рефинансирање на кредит во друга банка или финансиска институција.

ПРИМЕР СВТ: 6,56%

- Пресметката е направена за износ од 1.200.000 МКД, со каматна стапка 0,00% фиксна за првите 6 месеци, 2,90% фиксна за наредните 18 месеци  и 4,77% променлива во преостанатиот период (НРКС + 2,64  п.п.), рок 120 месеци, месечен надомест на остаток на главница за одржување 0,2% и провизија за одобрување 2,00% и 600,00 мкд еднократен трошок за аплицирање. Во искажаниот пример за СВТ полисата за животно осигурување не е влезена во пресметката.

 4. ПРЕМИУМ+ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ (промотивен период)

Максимален износ: 1.800.000 денари

Максимален рок на исплата: 10 години

Номинална каматна стапка: 0,00% фиксна за првите 6 месеци, 2,90% фиксна за наредните 18 месеци и 4,77% променлива во преостанатиот период.

За вработени со месечни примања над 45,000 денари и кои се во категорија на ризик А во последни 24 месеци на ниво на банкарски систем.

*Ако кредитобарателот не го исполнува условот со плата до 45,000 денари, потребно е да се вклучи кредитоспособен ко-кредитобарател во редовен работен однос минимум 12 месеци  со непрекинат работен стаж на неопределено работно време.

Обезбедување:  

-              До 900,000.00 МКД – без гарант и без солемнизација на нотар

-              Над 900.001,00* МКД до 1,200,000.00 МКД- без гарант со солемнизација на Нотар

* Задолжителна полиса за животно осигурување

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Потребна документација:

 • Апликација за кредит
 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот;
 • ЗППОП (потврда за редовен работен однос издаден од Капитал Банка);
 • Административна забрана на плата или за правни лица кои не заверуваат забрани на плата задолжителен услов плата во Капитал Банка (Издаден од Капитал Банка);
 • Извод од трансакциска сметка од последните 12 месеци, заверена и потпишана од Банката издавач

 

Намена на кредитот: Ненаменски потрошувачки кредит за рефинансирање на кредит во друга банка или финансиска институција.

ПРИМЕР: СВТ: 6,56%

 • Пресметката е направена за износ од 800.000 МКД, со каматна

стапка 0,00% фиксна за првите 6 месеци, 2,90% фиксна за наредните 18 месеци и 4,77% променлива во преостанатиот период (НРКС + 2,64 п.п.), рок 120 месеци, месечен надомест на остаток на главница за одржување 0,20%, провизија за одобрување 2,00% и 600,00 мкд

еднократен трошок за аплицирање.Во искажаниот пример за СВТ полисата за животно осигурување не е влезена во пресметката.

 5. СТАНБЕН КРЕДИТ

Максимален износ:   во зависност од проценетата вредност на станот

Максимален рок на исплата:   30 години

Номинална каматна стапка:     2,95% фиксна за првите 5 години, променлива за следните години 5,95% за девизен кредит

Учество:  минимум 10%

Обезбедување: хипотека на недвижен имот; при што одобрениот износ на кредитот треба да е 70% од проценета вредност на колатералот (станот).

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Потребна документација:

 • Апликација за кредит
 • Документ за идентификација
 • ЗППОП (потврда за редовен работен однос и висина на плата издаден од Капитал Банка)
 • Административна забрана на плата или за правни лица кои не заверуваат забрани на плата задолжителен услов плата во Капитал Банка (Издадено од Капитал Банка);
 • Проценка од овластен проценител;
 • Имотен лист или лист за предбележување;
 • Полиса со винкулација во корист на Банката.
 • Дополнително согласно намената:
 • Предмет на финансирање купување на имот: преддоговор за купопродажба
 • Предмет на финансирање градба, доградба на имот: проект и предмер пресметка
 • Предмет рефинансирање на станбен кредит: договор за станбен кредит

         

 6. ХИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ

Максимален износ:   во зависност од проценетата вредност на имотот

Максимален рок на исплата:   240 месеци

Номинална каматна стапка:  6,5% фиксна за првата година, за преостанатиот период 6,50променлива, за денарски кредити со девизна клаузула.

Обезбедување: хипотека на недвижен имот; при што одобрениот износ на кредитот треба да е 70% од проценета вредност на колатералот (имотот).

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Потребна документација:

 • Апликација за кредит
 • Документ за идентификација
 • ЗППОП (потврда за редовен работен однос и висина на плата издаден од Капитал Банка)
 • Административна забрана на плата или за правни лица кои не заверуваат забрани на плата задолжителен услов плата во Капитал Банка (издаден од Капитал Банка);
 • Извод од трансакциска сметка за последните шест месеци
 • Проценка од овластен проценител;
 • Имотен лист;
 • Полиса со винкулација во корист на Банката.

Важно! Ве молиме, со цел да Ви овозможиме брза и приоритетна услуга,како и да ги уживате привилегиите на соработката со Капитал Банка, при аплицирање за било кој од кредитните продукти ЗАДОЛЖИТЕЛНО да приложите доказ за членство во Синдикатот на УПОЗ!

Назначено лице за контакт на банката со синдикатот:  

 • Кристина Клековски тел. 02/3102-591 или моб. 078/48 94 72

е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Ивана Димовска тел. 02/3102-592 или моб. 078/48 94 71

e-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Контакт центар тел. 02/3102-528 или моб. 078/48 90 419

e-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Халк Банка

Халк Банка АД Скопје Ви нуди уникатен пакет производи и услуги за членовите на УПОЗ по најповолни услови на пазарот, со единствена понуда за членовите на Синдикатот на УПОЗ со следните поволности:

Понуда за прозводите на Халкбанка АД Скопје ( кредити , картички , депозити итн))

Халк Банка за членовите на Синдикатот на УПОЗ нуди нов производ за позајмица од 30.000 денари со рок за отплата од 6 до 12 месци и каматна стапка од 4.8%. 

Доколку земете кредит од 30.000 денари со рок на исплата од 6 месеци, вкупната камата изнесува 444 денари. 

Доколку земете кредито од 30.000 денари со рок на исплата од 12 месеци, вкупната камата изнесува 809 денари.  

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИКАЦИЈА: 

 • · Потврда за членство во Синдикатот на УПОЗ a href="/images/-за_набавка_на_рати1.pdf&quo;>(кликни тука)"></li> <li>· Администра"ивна забрана a href="/images/halkbanka/дминистративна_забрана_Халкбанк.pdf">(кликни тука)</a></li> <li>" Апликација за кредит a href="/images/halkbanka/Барање_за_кредит.xlsx">(кликни тука"
 • · Општи податоци a href="/images/hlkbanka/Општи_податоци_Халкбанк.pdf">(кликни тука)</a></"><li>· Изјава за плата <a hr"> </ul> <p>Лица за контакт:</p> <p>Дирекц"ја за маркетинг на население – Централа

  02/3250-965, 02/3240-869 

  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  web: www.halkbank.mk

  Со мрежа од  43 Филијали во 20 градови во Р.Македонија, 133 Банкомати достапни за готовина 24/7 и околу 7.220 ПОС терминали Халкбанка Ви нуди брза и достапна услуга.

  • Скопје:
  • Централна филијала, 02/3287-589 ; 3287-533; 3240-822
  • Филијала Центар, 02/3285-211
  • Филијала Кисела Вода, 02/3285-383
  • Филијала Стара Чаршија, 02/3285-291
  • Филијала Чаир, 02/3285-261
  • Филијала Визбегово, 02/3285-271
  • Корпоративна филијала, 02/3240-846
  • Корпоративна филијала 2, 02/3285-646
  • Филијала Железничка, 02/3285-311
  • Филијала Аеродром, 02/3285-331
  • Филијала Лептокарија, 02/3285-341
  • Експозитура Александар Велики, 02/3285-417
  • Експозитура ТЦ Рамстор, 02/3285-420
  • Експозитура Поинт Ретаил Парк, 02/3285-607
  • Филијала Илинден, 02/3285-362
  • Филијала Ѓорче Петров, 02/3285-421
  • Филијала Автокоманда, 02/3285-451
  • Филијала Плоштад, 02/3285-411
  • Филијала Драчево, 02/3285-491
  • Филијала Буњаковец, 02/3285-601
  • Филијала Бутел, 02/3285-611
  • Филијала Сарај, 02/3285-651
  • Филијала Ченто, 02/3285-358

  Останати градови:

  • Филијала Тетово, 02/3285-221
  • Филијала Тетово-2, 02/3285-621
  • Филијала Штип, 02/3285-352
  • Филијала Св. Николе, 02/3285-371
  • Филијала Гевгелија, 02/3285-321
  • Филијала Гостивар, 02/3285-281
  • Филијала Охрид, 02/3285-301
  • Филијала Битола, 02/3285-201
  • Филијала Кочани, 02/3285-441
  • Филијала Кавадарци, 02/3285-471
  • Филијала Кичево, 02/3285-461
  • Филијала Дебар, 02/3285-481
  • Филијала Струга, 02/3285-391
  • Филијала Ресен, 02/3285-632
  • Филијала Прилеп, 02/3285-251
  • Филијала Неготино, 02/3285-406
  • Филијала Велес, 02/3285-431
  • Филијала Куманово, 02/3285-241
  • Филијала Струмица, 02/3285-231
  • Филијала Радовиш, 02/3285-641

   

Epsu