ОДРЖАНА ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

На 01.09.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата четврта седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 113 неповратни барања во вкупен износ од 634.300,00 денари а беа одобрени и седум вонредни позајмици за лекување во износ од 198.000,00 денари.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 01.09.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата четврта седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени 14 барања барања кои во вкупен изнесуваат од 80.200,00 денари. Шест барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 39.000,00 денари а беа реализирани и четири барања за елементарна непогода во вкупен износ од 95.000,00 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и шест барања за парична позајмица по разни и одобрен износ од 106.000,00 денари.

Во периодот меѓу двете седници од 18.06.2022 година до 31.08.2022 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 120 барања во вкупен износ од 832.300,00 денари и тоа:

  • Парична помош за новороденче – 21 барања во износ од 63.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на Фондот – две барања во износ од 40.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на потесно семејство – шест барања во износ од 60.000,00 денари
  • Парична помош за пензионирање – 54 барања во износ од 158.800,00 денари
  • Парична помош по член 28 (исклучителен случај) – 73 барања во износ од 219.000,00 денари (исплата за заболените членови од Ковид 19);
  • Парична помош во исклучителни случаи – две барања во износ од 9.500,00 денари.
  • Парична помош за прваче – 28 барање во износ од 84.000,00 денари и
  • Парична позајмица за лекување – седум барања во износ од 198.000,00 денари.