• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

06.10.2022 година

штип.jpg

Денес, 06.10.2022 година, во простирите на Општина Штип, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Штип. 

 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Штип Борче Врезенков од едната страна и Градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов од другата страна. 

Со овој Колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените во Општина Штип и тоа вработувањето и унапредувањето, работата во неработни денови, платите и надоместоците, регресот за годишен одмор итн.