ОДРЖАНА СЕДНИЦАНА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

Вчера, 20.10.2020 година Комисијата за солидарен фонд ja одржа 28-мата седница на, на која беа разгледани барања по најразлични основи и беа одобрени 84.600 денари неповратна помош и 176.000 денари парични позајмици.

Во периодот меѓу двете седници од 01.09 до 19.10.2020 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 152 барање во вкупен износ од 650.700 денари и тоа:

  • парична помош за новороденче - 15 барања во износ од 45.000 денари;
  • парична помош за прваче - 92 барања во износ од 276.000 денари;
  • парична помош за смрт на член на Фондот - 2 барања во износ од 40.000 денари;
  • парична помош за смрт на член на потесно семејство - 8 барања во износ од 80.000 денари:
  • парична помош за заминување во пензија - 8 барања во износ од 23.700 денари
  • парична помош во исклучителни ситуации - 26 барања во износ од 156.000 денари
  • парична позајмица за лекување - 1 во износ од 30.000 денари.

Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ и натаму ќе продолжи да ја следи состојбата и да им помага на сите членови кои ги исполнуваат условите дадени во Правилникот за солидарен фонд.