СИНДИКАТИТЕ СЕ "IN" - АНГАЖИРАЈ СЕ, ДЕЛУВАЈ, ИМАЈ ВЛИЈАНИЕ

Младите членови на Синдикатот, не се само бројка за општата статистика во структурата на Синдикатите, тие се движечка сила која со своето делување може да влијае на потребите и приоритетите на младите во целокупното општество.

Младите сакаат нивните права од работен однос да се почитуваат, сакаат унапредувања во работната средина, можности за демонстрација на своите вештини и знаења, а Синдикатите се тука да им покажат дека во овој процес не се сами, но уште побитно, дека преку Синдикатите нивниот став може да се слушне погласно.

Тоа е и целта на проектот TRADE UNIONS ARE IN - ENGAGE, ACT, INFLUENCE” кој ќе се реализира во период од јануари 2023 до февруари 2025 година, чија цел ќе биде да се создаде мрежа на млади синдикални лидери и активисти, како на Балканот, така и на меѓународно ниво, со што ќе се зголеми активизмот кај младите и ќе учествуваат во процесите на донесување на одлуки.

Проектот ќе ги испита ставовите на младите за синдикатот како организација која може и треба да ги застапува нивните ставови и врз основа на резултатите од истражувањето, ќе се креира наставна програма која преку Синдикална Академија ќе им биде пренесена на новата генерација синдикални лидери. Со самото тоа, Европа ќе ја добие првата генерација на млади синдикални активисти кои ќе ја посетуваат Академијата и подоцна ќе ги пренесат корисните знаења и информации во земјите и организациите од кои доаѓаат.

Работниот дел ќе биде проследен со динамична кампања со исто име како проектот, чиј примарен фокус ќе биде да ја запознае пошироката јавност за сите можности кои се добиваат со зачленување во синдикатот и за можноста да се влијае врз носителите на одлуки преку синдикатот.

За да не се остави се на градење капацитети и информации, во финалната фаза на проектот, проектниот тим ќе ги посети и соодветните организации во Брисел со кои ќе ги сподели резултатите од проектот и ќе обезбеди поддршка за понатамошен развој на секциите за млади на синдикатите, како и нивно вклучување во развојот и спроведувањето на европските младински политики.

Овој проект чиј координатор е Синдикатот на УПОЗ, има првенствена цел да ги вклучи секциите на млади од синдикатите на меѓународната сцена, покажувајќи им дека Синдикатот е важен дел од општеството на кој не смее да се заборави кога се креираат одлуки кои се однесуваат на младите.

Партнери на овој проект се Развојниот центар за млади и Институтот за филозофија и друштвена теорија Универзитет од Белград, Србија, Здружението СЦЕО од С. Македонија, УСБ од Грција, како и синдикатите МЛАДИ ПЛУС од Словенија и Синдикатот на вработените во локалната и јавната управа од Турција (HIZMET-IS). Како не-формални партнери на овој проект се и Синдикатот на управата и правосудството од Црна Гора и Синдикатот на управата од Република Српска, кои со свои претставници исто така ќе учествуваат во проектните активности. Со ваквиот спој на учесници од Синдикатите, младинските и образовните сектори, партнерите покажаа дека на оваа тема ќе и пристапат мулти – секторски со цел да дадат што е можно подобри одговори.

Овој проект се спроведува преку ERASMUS+ програмата на Евроспката Унија, преку клучната акција 3 - EUROPEAN YOUTH TOGETHER.

TRADE UNIONS ARE IN - ENGAGE, ACT, INFLUENCE

Young trade union members are not just a number in their general statistics - they are a driving force that can influence the needs and priorities of young people through their actions, affecting the entire society.

Young people want full respect for their labor rights, a better position in the working community, opportunities to demonstrate their knowledge and skills at work, and trade unions are there to show them that they are not alone in these efforts, and that through unions their voice can be heard louder.

This is precisely the goal of the project "Trade unions are IN - engage, act, influence" which will be implemented in the period January 2023-February 2025, with the intention of resulting in the creation of a network of young trade union leaders and activists, both in the Balkans and on a wider international level, strengthening youth activism and participation in decision-making processes.

The project will examine young people's views on the trade union as a structure that can and should represent their views, and based on the results of the research, create a Trade Union Academy curriculum to meet the new generation of trade union leaders. In continuation, Europe will receive the first generation of young trade union activists who will attend the Academy and later transfer useful knowledge and information to the countries and structures they are coming from.

Working part will be accompanied by a dynamic campaign of the same name as a project, the primary focus of which will be to guide the wider community to all opportunities that can be obtained by getting involved in trade union activities, and to the possibilities of influencing decision-makers through the trade union.

In order not to leave everything on capacity building and information, in the project final phase, the team will also visit the relevant structures in Brussels, sharing with them the results of the project and providing support for further development of the trade unions' youth sections, as well as their involvement in development and implementation of European youth policies.

Project whose coordinator is the Trade union UPOZ from North Macedonia introduces youth sections of the trade union into the world of youth participation at the European level, showing that trade unions are an actor that must not be forgotten when decisions concerning young people are made.

Partners in the project are Development Center for Youth and the Institute for Philosophy and Social Theory of the University of Belgrade from Serbia, SCEO associations from North Macedonia and USB from Greece, as well as the trade unions MLADI PLUS from Slovenia and the Union of Employees in Local and Public Administration from Turkey. Non-formal partners of this project are the Trade Union of the Administration and the Judiciary of Montenegro and the Trade union from the administration of Republika Srpska, which will also participate in the project activities with their representatives. By combining actors from the trade union, youth and educational sectors, partners showed an understanding for a multi-sectoral approach to the topic, and a desire to respond to it from different angles.

It is implemented with the support of the ERASMUS+ program of the European Union, through Key Action 3 - EUROPEAN YOUTH TOGETHER.