Нов Колективен договор за вработените во Центар за развој на Југоисточен плански регион

На 08.07.2024 година, во просторите на Центар за развој на Југоисточен плански регион беше потпишан Колективен договор за вработените.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените при Центар за развој на Југоисточен плански регион, утврдување на регрес за годшен одмор од најмалку 60%, исплата на јубилејни награди, можност за 13-та плата итн.

Колективниот договор беше потпишан од страна на Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на СО при ЦЗРЈПР Даниела Мафкова од едната страна и Директорот на Центарот за развој на Југоисточен плански регион Ѓоко Камчев.