Денес 21.12.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата седма седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 51 неповратно барање во вкупен износ од 193.600,00 денари.
 
Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 21.12.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата седма седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.
По основ парична помош за боледување беа поднесени вкупно 10 барања, а одобрени беа девет, со вкупен износ од 61.800,00 денари.
Едно барање беше поднесено по основ парична помош за лекување, и на членот му беше одобрен износ од 20.000,00.
 
По основ парична помош за загрозена материјална состојба беа реализирани три барања во вкупен износ од 30.000,00 денари, а две барања беа реализирани и по основ на парична помош за исклучитечни случаи во вкупен износ од 12.000,00 денари.
 
Исто така на седницата беа разгеледани и четири барања за парична позајмица во вкупен износ од 74.000,00 денари.
 
Во периодот меѓу двете седници од 05.11.2022 година до 21.12.2022 година, согласно Правилникот за солидарен фонд беа одобрени и исплатени вкупно 51 барања во вкупен износ од 193.600,00 денари и тоа:
• Парична помош за новороденче – 17 барања во износ од 51.000,00 денари
• Парична помош за смрт на член на потесно семејство – пет барања во износ од 50.000,00 денари
• Парична помош за пензионирање – 15 барања во износ од 44.600,00 денари
• Парична помош по член 28 (исклучителен случај) – едно барање во износ од 3.000,00 денари (исплата за заболените членови од Ковид 19);
• Парична помош во исклучителни случаи – едно барања во износ од 6.000,00 денари.
• Парична помош за прваче – 13 барање во износ од 39.000,00 денари.

На ден 20.12.2022 година, во просториите на Општина Сарај, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Сарај. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на синдикалната организација Рамадан Рамадани од едната старна и Градоначалникот на Општина Сарај Блемир Беџети од другата страна. 

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот донос на вработените при Општина Сарај и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен износ за регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можност за исплата на 13-та плата. 

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, изрази големо задоволство од постигнатите решенија и потпишувањето на Колективниот договор и истакна дека само преку социјален дијалог можат да се решат сите отворени прашања кои се однесуваат на вработените. 

На ден 14.12.2022 година, во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Чешиново Облешево. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на синдикалната организација при Општина Чешиново Облешево Драгица Горгиева од една страна и Градоначалникот на Општина Чешиново Облешево Далибор Ангелов од другата страна. 

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите како и други прашања во врска со работниот однос за вработените во Општина Чешиново Облешево и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, право на исплата на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди итн. 

Во просториите на Општина Старо Нагоричане денес, 13.12.2022 година, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Старо Нагоричане, со кој се унапредија правата на вработентие од работен однос. 

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Старо Нагоричане, преставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Драган Јовановски од едната страна и Градоначалникот на Општина Старо Нагоричане Жаклина Јовановска од другата страна, го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Старо Нагоричане. 

Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди, усогласување на платите со порастот на минималната плата итн.