Во врска со соопштението на Претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски од 03.12.2018 година, Синдикалната организација при Јавните обвинителства на РМ, членка на Синдикатот на УПОЗ, најостро реагира на ова соопштение особено во делот, цитираме  „На Судскиот буџетски совет не му е јасно зошто Синдикатот на УПОЗ не реагира на исплатите на додатоци на плата од овој вид за јавните обвинители и јавно обвинителски службеници“ и оценуваме дека ова е обид да создаде раздор и нетрпеливост меѓу судската и јавнообвинителската служба. Цениме дека со соопштенија  не се нудат  решенија на постоечките проблеми на Судската служба, туку тие сами ја продлабочуваат кризата и ќе имаат само негативен ефект врз целокупното работење во правосудниот систем.

Синдикалната организација при Јавните обвинителства на Република Македонија, смета дека, наместо Претседателот на Судскиот буџетски совет да помогне да се донесат измените на Законот за судска служба и судските службеници да имаат рамноправен третман, тој со ваквите изјави сака да ја  изманипулира јавноста, да се изземе од сопствена одговорност за вакивите состојби во судстовото и вината за тоа да ја префрли на Синдикатот на УПОЗ,со што ги деградира и Јавните обвинители и Јавнообвинителските службеници.

Во оваа прилика, напоменуваме дека надоместокот кој што моментално го примаат Јавнообвинителските службеници е во висина од 5% иако, согласно Законот за јавнообвинителска служба на јавните обвинители и јавнообвинителските службеници им следува додатоци на плата во износ од 35%. Синдикална организација при Јавните обвинителства на РМ, смета дека износот на надоместокот кои што сега го примаме ни од далеку не е доволен, но дека Јавните обвинители и Јавнообвинителските службеници трпеливо чекаа да се направат измени во Законот за судска служба и да се овозможи еднаков третман на сите вработени во Јавните обвинителства и судовите.

Синдикалната организација при Синдикалната организација при Јавните обвинителства на РМ, ги поддржува напорите на Синдикатот на УПОЗ за изнаоѓање решение за судските службеници за остварување на нивните правата и враќање на парите на судските службеници кои во 2016 година беа незаконски одземени за време на штрајкот.

Веднаш по завршување на состанокот на Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска администрација (ЗСА) одржан на 03.12.2018 година, претставници на Синдикатот и ЗСА беа во Министерството за правда и доставија предлог за измени на Законот на судска служба (ЗСС) со кои и вработените во судовите ќе добијат додатоци на плата во висина од 35%.

Од страна на Министерството за правда бевме информирани дека Министерката за правда веднаш дала одобрение овие измени итно да се објавата на веб сајтот www.ener.gov.mk со што официјално измените на ЗСС влегуваат во процедура.

Ова значи дека едно од барањата на Синдикатот на УПОЗ и ЗСА истакнато на состанокот е усвоено од страна на Министерството за правда, но за жал согласно законската постапка гласањето по измените на ЗСС во Собранието на Р. Македонија можеме да ги очекуваме најбрзо во средината на месец јануари 2019 година.

Поради ова Синдикатот на УПОЗ и ЗСА побараа во измените на ЗСС односно во преодните и завршните одредби на законот да се предвиди дека по усвојување на измените на вработените во судовите да им се исплатат додатоци на плата во висина од 35% за месец ноември како што тоа го добија судиите.  

Претседателот на Судскиот совет на Р. Македонија, по службена должност претседател и на Судскиот буџетски совет во текот на вчерашниот ден издаде соопштение со кое повторно се обиде да ја доведе јавноста во заблуда со давања на неточни или полу точни податоци и не вистини.

Во објавеното соопштение е наведено дека Претседателот на судскиот буџетски совет преземал и ќе преземал активности да се измени Законот за судска служба во поглед на измена на додатоците на плата за судските службеници, но овие додатоци сега ги добиле само судиите, а не и судските службеници бидејќи за тоа не постои законски основ.

Сакаме да го потсетиме Претседателот на Судскиот буџетски совет дека штрајкот во судовите во 2016 година беше организиран со едно основно барање, а тоа е и вработените во судовите да ги добијат додатоците од 35%, што можеше да се направи со измена на само еден член од Законот за судска служба. Од тука се поставува прашањето како тоа Претседателот на Судскиот совет преземал активности со цел да се измени законот и еве веќе презема скоро 3 години, а Законот за судска служба се уште не е изменет. Доколку претседателот на Судскиот буџетски совет сакаше, ова можеше да го направи уште пред почетокот на штрајкот во 2016 година, за време на штрајкот, по завршување на штрајкот, но ете му требаа скоро 3 години да излезе и да каже дека тој секогаш преземал и ќе презема активности за судската служба да добие некое право, но изгледа дека тие активности му се познати само на Караџовски.

Претседателот на Судскиот буџетски совет повторно се обидува да даде искривен слика за задржаните средства за штрајкот во 2016 година. Точно е дека членот 77 од Законот за судска служба предвидува дека за време на штрајкот службеникот има право на плата во висина од 60% од платата што ја примил во претходниот месец, но доколку Претседателот на судскиот совет има малку доблест ќе признае дека начинот на кој што средствата беа задржани е НЕЗАКОНСКИ, без издавање на поединечни решенија за задршка на плата, а самиот тој им наложи на Претседателите на судовите платата на штрајкувачите да ја скратат со наредба, свесно кршејќи ги позитивните законски норми.

Она што исто така е видно од ова соопштение е дека Претседателот на Судскиот буџетски совет сака да ја тргне вината од себе и да ја префрли на претседателите на судовите, и уште повеќе се обидува да ги натера вработените од судовите и јавните обвинителства едни против други, потенцирајќи во неговото соопштение дека јавнообвинителските службеници ги имале додатоците на плата а Синдикатот на УПОЗ за тоа не се бунел.