Синдикатот на УПОЗ со писмо се обрат и до претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски да одговори кој е работодавач на вработените во судската служба. Неговите постпаки се збунувачки. За време на штрајкот во 2016 година тој беше работодвач и со наредба ги казни вработените штрајкувачи. Сега кога тие бараат да оставрат право од работен однос - јубилејни награди, тој вели дека не е работодавач.

 Во натамошниот текст ви го пренесуваме во целост писмото испратено.

"Синдикатот на УПОЗ од неговите членови, вработени во Судската служба, е информирана за Вашиот одговор во врска со нивните барања за исплата на јубилејните награди.

Во одговорот кој сте го испратиле, меѓу другото велите дека Судскиот буџетски совет не е надлежен да одлучува по барања на судските службеници за стекнување на права од работен однос, со оглед дека Судскиот буџетски совет не е работодавач на вработените кои поднеле барање за добивање на јубилејната награда.

Доколку Судскиот буџетски совет односно Вие како негов претседател не сте работодавач на судската служба се поставува прашањето, во кое својство и од која позиција за време на штрајкот на Судската служба во 2016 година им наложивте на претседателите на судовите со наредба, да им задржат 40% од платата, иако таа постапка во Законот е уредена на сосема поинаков начин.

Зошто со таквиот гест овозможивте нееднаков третман на вработените во судовите знаејќи дека во одделени судови, каде исто така вработените во судската служба штрајкуваа, не им беше задржан дел од платата? Нели чувствувате некаква, барем морална, ако не друга одговорност? Дали тогаш бевте и се однесувавте како работодавач а сега кога вработените бараат некое свое право, не сте работодавач? Или сметате дека зависно од потребите и некакви други интереси вие еднаш сте, а друг пат не сте работодавач.

На крај, доколку стоите на ставот дека не сте работодавач на вработените во судската служба, Ве прашуваме, како искусен правник - КОЈ Е РАБОТОДАВАЧ на вработените во судската служба? Ова е од причини што Синдикатот на УПОЗ сака да отпочне активности за потпишување на колективниот договор за вработените во судовите."

Министерот за инфоратичко општество и администрација Дамјан Манчевски, по покана на Синдикатот на УПОЗ присустуваше на 12-тата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, каде ги претстави активностите на МИОА во делот на реформата во јавната администрација.

 

Министерот во соработака со Синдикатот на УПОЗ, најави формирање на работна група за изготвување на грански колективен договор за вработените во органите на државната управа.

"На овој начин се оди чекор напред во заштита на правата на овие вработени. Со гранските колективни договори подетално и појасно ќе се уредуваат правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос. Целта е работниците да се вклучат директно во работниот процес со цел да се зголеми свеста за нивните права, но и продуктивност. Тоа значи дека вработените ќе имаат целосни и јасни информации за сите процеси што произлегуваат од нивниот работен ангажман, правилата за користење на одмор, слободни денови, обврска на работодавчот да обезбеди стручно оспособување и соодветни обуки итн", истакна министерот Манчевски.

На седницата се отвори и прашањето за спогодбата за степенот на кариера. Во тек се активностите во насока степенот на кариера да биде исплатен на сите административни службеници кои исполнуваат услови за тоа, а веќе започнатите судски постапки да се завршат со судско порамнување или спогодба. На тој начин вработените ќе добијат финансиски додаток, што противзаконски им бил оневозможен и ќе се спречи понатамошно оштетување на Буџетот на РМ.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски и останатите членови на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ ги поздравија заложбите на МИОА и отвореноста на Министерот Манчевски за соработката и вклучувањето на Синидкатот на УПОЗ при носењето на одлуките кои ги засегаат вработените во администрацијата.

Како резултат на работата на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период, на Педесет и третата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 06.02.2018 година, донесена е информација во врска со степенот на кариера на државните службеници со неколку заклучоци.

 Согласно овој извадок, се задолжуваат сите институции да изготват преглед на парични обврски кои произлегуваат по поведени судски постапки за степен на кариера и се препорачува на институциите овие постапки да се завршат со Спогодба и да не се прават дополнителни трошоци во постапките.

Во прилог на извадокот е приложена Спогодба која по наши сознанија веќе е почната да се дели на вработените во бланко форма и без вработените да бидат известени кој степен на кариера им следува.

Поради ова, сугерираме доколку се добие бланко Спогодба истата да не се потпишува се додека секторот за човечки ресурси од организацијата во која работите не ве извести кој степен на кариер Ви следува согласно добиените оценки од 2008 година до 2014 година.

Доколку не се согласувате со степенот на кариера кој е наведен во Спогодбата, правото можете да го остварувате во судска постапка бидејќи правото за утврдување на степен на кариера не застарува.

Доколку претпоставените во Вашата институција вршат притисок да потпишете бланко спогодби, Ве информираме веднаш да го известите Синдикатот на УПОЗ како навремено би можеле да реагираме.

 

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше за продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, претседателот на синдикалната организација при јавните обвинителства Изабела Илиева и членот на Извршниот одбор на синдикалната организација Мартин Антевски остварија работна средба со Јавниот обвинител на Р. Македонија Љубомир Јовески и Генералниот секретар во јавно обвинителство Митко Митревски.

На оваа средба која се оствари по долгогодишно игнорирање на Синдикатот на УПОЗ од страна на поранешниот јавен обвинител се разговараше за: продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор, потребата од зголемување на бројот на јавнообвинителските службеници и измена на Законот за јавнообвинителската служба.

Во однос на исплатата на додатоците на плата, Јавниот обвинител истакна дека од негова страна веќе се направени напори за продолжување на исплатата на овие додатоци и дека за овој месец на јавнообвинителските службеници им е исплатен додаток од 5%, а во наредниот период ќе се работи на зголемување на процентот за додатоците.

Во однос на степенот на кариера претставниците на Синдикатот на УПОЗ беа информирани дека по направена анализа истата и добивањето на соодветен степен на кариера истиот ќе биде исплатен согласно препораката на Владата на Р. Македонија.

Jавниот обвинител и Генералниот секретар исто така истакнаа дека во наредниот период ќе бидат примени дополнителен број вработени кои би требало да го намалат обемот на работа на постоечките јавнообвинителски службеници.

НакрајотнасредбатаПретседателот на Синдикатот на УПОЗ истакна дека средбите меѓу Синдикатот на УПОЗ и јавните обвинителства за разлика од минатото треба да се одржуваат редовно и по пат на социјален дијалог и социјално партнерство заеднички да се решаваат сите отворени прашања.