Синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) и Здружението на судска администрација на Република Македонија (ЗСА) поднесоа кривична пријава против претседателот на Судскиот совет на Република Македонија Зоран Караџовски, како и против членовите на Судскиот буџетски совет на Република Македонија поради основано сомнение за сторено кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 од Кривичниот законик на Република Македонија.

Имено, осомничените членови и претседателот на Судскиот буџетски совет спротивно на својата положба и овластување и спротивно на Законот во два наврати и тоа на 30.11.2018 година и на 19.12.2018 година, изгласале и донеле одлуки за обезбедување на средства за исплата на додатоци на плата во висина од 35% за судиите и членовите на Судскиот совет. Со донесувањето на ваквите одлуки иако знаеле и биле свесни дека прават инкриминирани дејства на штета на буџетот на судската власт за 2018 година, истите ги изгласале и ги донеле одлуките со што свесно сториле штета на буџетот на судската власт за 2018 година. 

Да потсетиме, во Законот за платите на судиите, во член 7-б е предвидено дека судиите  имаат право на посебен додаток на плата за посебни услови за работа, постоење на висок ризик и доверливост во износ кој не може да изнесува повеќе од 35% од платата на судијата, но не и членовите на судскиот совет. Иако Законот е дециден, на 30 ноември е донесена Одлуката и не застанале тука. Оваа одлука на 19 декември ја прошириле и надградиле со носење на нова Одлука за обезбедување средства за исплата на додатоци на плата за месеците септември и октомври 2018 година која, не само што е спротивна на Законот, туку и е ретроактивна. И со оваа одлука повторно е предвидено на членовите на Судскиот совет да им бидат исплатени додатоци на плата во висина од 35% на износот на нивните плати, а истото е предвидено и да се направи за судиите во судовите на Република Македонија.

Претседателот и членовите на Судскиот буџетски совет, како поранешни и сегашни судии многу добро се запознаени со фактот дека донесувајќи вакви одлуки спротивни на закон го повредуваат едно од основните начела на правото, а тоа е владеење на правото и не повратното дејство на важење на законите и одлуките, но сепак истите свесно и намерно ја донеле оваа одлука со која се прави огромна штета на буџетот на судската власт.

Од горенаведеното јасно произлегува дека во дејствата на лицата против кои е поднесена кривичната пријава се содржани елементите на кривичното дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 од казнениот Законик, особено неспорно произлегува умислата и директната намера за повреда на правата на судските службеници и причинување на материјална штета на истите. 

Поради ова, пак, оштетените вработени во судската администрација преку подносителите на оваа кривична пријава Синдикатот на УПОЗ, кој е гранков синдикат и Здружението на судска администрација, како здружение на граѓани во кое членуваат вработените во судската администрација - се обратија до Основното Јавно Обвинителство Скопје како надлежен орган за прогон да ги преземете сите соодветни дејства за кривично гонење на пријавените лица за сторените кривични дела.

Со одлука за обезбедување средства за исплата на додатоци на плата, бр.02-1941/10 од 19.12.2018 година, донесена од  Судскиот буџетски совет, се утврдува дека се обезбедени средства за исплата на додатоци на плати на судии и членови на судскиот совет на Р.Македонија за месеците септември и октомври 2018 год.              

Синдикатот на УПОЗ и ЗСА сметаат дека оваа одлука е донесена ретроактивно, истата не е законска и е на границата на безобразност и дрскост. Ваквата одлука посебно ја иритира Судската служба бидејќи за неа на Судскиот буџетски совет не се направени никакви обиди ниту напори да биде најден начин за исплата на било каков додаток или друг вид паричен надоместок, дури не се нашло нити можност да се исплати износот предвиден со решенијата за успешност за месец март 2017 година донесени на ден  04.04.2017 година, а врз основа на одлука на СБС бр. 02-316 /16 од 04.04.2017 година.

Зачудува фактот што Судскиот буџетски совет донесува одлука за исплата на додатоци и на членовите на Судскиот совет , меѓутоа не наведува со која законска одредба ја потврдува оваа одлука. Што би значело дека единствено за вработените во судската служба се бараат законски одредби, а за сите останати одлуките може да се носат и без за тоа да имаат поткрепа во позитивните законски прописи. Со оглед дека ваквата одлука Синдикатот на УПОЗ и ЗСА ја сметаат за незаконска, Синдикатот на УПОЗ и ЗСА побараа ваквата незаконска одлука да биде ставена вон сила и да не дојде до нејзина реализација. При тоа се побара цврста гаранција за побрзо донесување на Законот за судска служба и неговите измени во делот за додатоци на плата.

Во текот на денешниот ден пред пишувањето на овој допис известени сме дека се во тек активности за утврдување на законитоста на оваа одлука, како и активности за спречување на реализација на оваа одлука доколку се утврди нејзината незаконитост.

Исто така Ве известуваме дека постапката за измени на законот на Судска служба во делот на додатоци на плата е во тек, дека тие измени се наоѓаат пред Министерството за финансии заради утврдување на фискалните апликации и дека процедурата за донесување на овој закон ќе биде завршена во најкратки можни законски рокови.

Во текот на следната недела закажана е средба со Премиерот на Р.Македонија исклучиво за проблемите на вработените во судската служба. На оваа средба ќе бидат присутни преставници од Синдикатот на УПОЗ и ЗСА.

Доколку барањата на Синдикатот на УПОЗ и ЗСА не бидат исполнети, Синдикатот на УПОЗ на денешната седница на Претседателството ќе донесе одлука за датумот на штрајкот во судовите, кој што штрајк ќе биде најригорозен од сите досега одржани штрајкови.

На 12 декември 2018 година, во Белград, Србија, се одржа првиот состанок на проектот ,,Правата на работа, работа за правата”, на која учествуваа  претставници на повеќе синдикати од регионот меѓу кои и нашиот претставник од Синдикат на УПОЗ, односно претседателот на Секцијата на млади, Бојан Трипуноски.

На состанок беа и претставници на координаторите и партнерските организации: Ненад Ракочевиќ (Синдикатот за управа и правосудство на Црна Гора), Зоран Јовановиќ (Синдикатот на управа на Србија), Милорад Митровиќ (Синдикатот за управа на Република Српска), Кристина Смољановиќ (Универзитет во Риека - Центар за напредни студии), Синиша Черкета (Центар за образование на синдикатите), Момчило Ѓокиќ (Фондација Будва), Вилијам Михаловиќ (YouthWatch Словачка), Никола Соврлиќ, Александра Кнежевиќ, Драгана Радошевиќ и Владимир Митровиќ (Развоен центар за млади).

Целта на состанокот во Белград беше официјално започнување на проектните активности со потпишување на билатерални договори за соработка меѓу партнерите, како и детално да се продискутира за првите активности што треба да се следат.

Исто така, беше направен преглед на главните аспекти на проектот, беа разгледани главните клаузули од Договорот за грант со ЕК, како и индивидуалните договори меѓу координаторот и партнерите во проектот, но и временската рамка на проектните активности. Ова беше убава можност партнерите во проектот да се запознаат меѓусебно.

Воведно обраќање имаше претседателот на Младинската заедница, Никола Соврлиќ, а кратко се обратија и другите учесници пришто се фокусираа на организациите што ги претставуваат.

Координаторот на проектот, пак, Александра Кнежевиќ, во своето обраќање ги презентираше главните аспекти на проектот - целите на проектот и неговите главни активности коментирајќи дека овој проект е само почеток на долготрајна соработка за прашањето на работничките права на младите (со фокус на младите работници), а не како еднократна активност.

Таа ги презентираше и главните точки за Договорот за грант потпишан помеѓу ДК Младината и Европската комисија, при што посебно внимание се посветува на клаузулите поврзани со финансиските прашања, видливоста и мониторинг и евалуација на активностите.

Откако беа презентирани главните клаузули од Договорот, се премина на  потпишувањето на билатералните Договори за соработка.

На крајот, партнерите на проектот дискутираа за првата активност што треба да следи, а тоа е истражувањето кое ќе се спроведува во вклучените земји, со фокус на целната група, примерокот, прашањата за истражувањето, методолошкиот пристап во добивањето на одговорите, како и роковите во процесот.